logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Kosztorysowanie i przedmiarowanie w branży sanitarnej –


warsztaty praktyczne.

 

 

 

W dniach 08 i 09 kwietnia 2019 roku, zapraszamy Państwa na warsztaty kosztorysowania dedykowane dla branży sanitarnej.

 

Warsztaty dedykowane są dla użytkowników programu Norma (Pro, STD2, Expert).

Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi któregoś z w/w programów. Dedykujemy go absolwentom szkolenia podstawowego oraz samoukom ( o ile zakres merytoryczny szkolenia podstawowego jest im znany).


W trakcie warsztatów można nabyć umiejętności:

- doboru podstawy katalogowej dla poszczególnych robót,

- zasad przedmiarowania,

- umiejętności czytania projektu w celu wytypowania zakresu robót jaki jest niezbędny do kompletnej kalkulacji oraz ich znalezienia w KNR itp. obszarze podstawowego zastosowania programu tj: wprowadzania zakresu robót.

 

Szczegółowy program kosztorysowania i przedmiarowania w branży sanitarnej (16h):


1. Ogólne zasady przedmiarowania i obmiarowania robót w tej branży
2. Katalogi mające zastosowanie w tej branży.
3. Zasady przedmiarowania i kalkulowania tych robót.
4. Sporządzanie przykładów kalkulacji wewnętrznych instalacje wodociągowe,
5. Sporządzanie przykładów kalkulacji wewnętrznych instalacje kanalizacyjnych
6. Sporządzanie przykładów kalkulacji wewnętrznych gazowe i centralnego ogrzewania.
7. Sporządzanie przykładów kalkulacji robót ziemnych.
8. Sporządzanie przykładów kalkulacji sieci i przyłączy.
9. Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przed szkoleniem przez uczestników.

 

W przypadku nie posiadania wersji komercyjnej lub edukacyjnej programu Norma, zalecamy zapoznać się z wersją demo PRZED szkoleniem – zyskacie większy komfort  i efektywność szkolenia.

Link do wersji DEMO

 

Warsztaty organizowane we współpracy z firmą PartnerSoft.

KURS   AUTODESK   REVIT

 

Revit  MEP Instalacje

 

 

PZITS organizuje we współpracy z firmą CADSOFT

SZKOLENIE PODSTAWOWE W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH.

 

Przewidujemy dwa etapy szkolenia.

 

W dniach 01 - 02.04.2019r. w godzinach od 9.00 do 16.00 odbędzie się szkolenie mające na celu wprowadzenie i zapoznanie uczestników z podstawami projektowania w systemie Revit MEP.

 

Omówione i przećwiczone przez każdego uczestnika będą następujące zagadnienia:

  • Interfejs programu, pierwszy projekt
  • Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
  • System HVAC, WOD-KAN
  • Dokumentacja projektowa, detale, wymiarowanie
  • Współdzielenie pracy i inne.

Szczegółowy programkurs podstawowy

 

W dniach 06 - 07.05.2019r. w godzinach od 9.00 do 16.00 odbędzie się szkolenie II stopnia,
dla zaawansowanych. 

Uczestnicy zapoznają się z  zasadami współpracy  międzybranżowej oraz zagadnieniami typu:

  • Praca nad przykładowym projektem
  • Tworzenie i użycie parametrycznych bibliotek
  • Modele energetyczne
  • Wykorzystanie danych z pomiarów inwentaryzacyjnych
  • Programowanie wizualne -DYNAMO

 

Szczegółowy programkurs zaawansowany

 

 

Bardzo atrakcyjna oferta cenowa.

 

 

Ilość miejsc ograniczona.

 


Kanalizacja ogólnospławna i rozdzielcza - oddziaływanie na środowisko

dr hab. inż. Maciej Mrowiec

prof. Politechniki Częstochowskiej

 


Stosowany powszechnie system kanalizacji rozdzielczej nie jest najlepszym rozwiązaniem, w sytuacji gdy zaniedbywana jest kwestia oczyszczania ścieków opadowych.

 

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił w Polsce imponujący rozwój infrastruktury kanalizacyjnej mierzonej wieloma wskaźnikami (m.in. liczba zbudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków czy też redukcja ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska). Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z kolejnymi aktualizacjami umożliwiła znaczącą poprawę wskaźnika podłączenia do systemów kanalizacyjnych, dzięki czemu w roku 2016 już ponad 28 milionów osób korzystało z oczyszczalni ścieków. Nastąpił imponujący wzrost całkowitej długości sieci kanalizacyjnych i obecnie wynosi ona ponad 150 000 km (obszary miejskie 63,5 tys. km, obszary wiejskie 90,4 tys. km). Dla porównania w roku 1995 było to tylko 33,5 tys. km (miasta 28,1 tys., wieś 5,4 tys. km). Termin „ścieki komunalne” sugeruje, że KPOŚK dotyczy wszystkich rodzajów ścieków, które trafiają do miejskiej kanalizacji. W rzeczywistości głównym celem KPOŚK jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych z aglomeracji, a inwestycje dotyczą kanalizacji sanitarnej (bez kanalizacji deszczowej). W założeniach KPOŚK ścieki opadowe w ogóle nie były brane pod uwagę - jedynie w przypadkach modernizacji istniejących systemów kanalizacji ogólnospławnej uwzględniana była gospodarka wodami opadowymi.

Zanieczyszczenie wód opadowych odpływających z terenów zurbanizowanych jest dość często bagatelizowane i uznawane za mało istotne. Tymczasem ładunki zanieczyszczeń generowane przez spływy z powierzchni uszczelnionych, szczególnie z dróg i parkingów, są na tyle znaczące, że nie powinno się ich pomijać w bilansach oddziaływania na środowisko. Przeciętne stężenia zanieczyszczeń ścieków opadowych na podstawie dostępnych danych literaturowych oraz własnych pomiarów prowadzonych w Łodzi przedstawiono w [1].

Stężenia zanieczyszczeń pokazane w tabeli nie pozostawiają wątpliwości, że konieczne jest ich obniżenie przed odprowadzeniem do środowiska. Dlatego też, planując dalszy rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, powinno się uwzględnić konieczność oczyszczania wszystkich ścieków komunalnych, w tym także ścieków opadowych.

 

Zapraszamy do zapoznania sie z całym artykułem dr inż.M.Mrowca na stronie:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,kanalizacja_ogolnosplawna_i_rozdzielcza_-_oddzialywanie_na_srodowisko,11572

 

29.01.2019
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 r. poz. 67)


Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. poz. 719) wprowadza regulację nakazującą właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza typu escape room, przeprowadzenie przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto zgodnie z przepisami o terminie przeprowadzenia czynności sprawdzenia oraz o jego wynikach należy poinformować właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników tego typu obiektów obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji.


11.02.2019
weszła w życie

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 51)


Nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 966) ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmie się gmina. Warunkiem otrzymania przez gminę wsparcia finansowego jest ustanowienie przez radę gminy, w drodze uchwały, gminnego programu niskoemisyjnego. Zgodnie z określonymi w ustawie wymogami realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych musi objąć nie mniej niż 2% i nie więcej niż 12% łącznej liczby budynków jednorodzinnych na obszarze gminy (z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000). Ponadto wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych bądź systemów podgrzewających wodę musi nastąpić w nie mniej niż 80% wskazanych wyżej budynków, a zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, powinno wynosić nie mniej niż 50% energii finalnej.

Przepisy ustawy zobowiązują także gminę do zabezpieczenia w swoim budżecie środków, których suma będzie stanowić 30% kosztów realizacji programu (w przypadku miast powyżej 100 000 mieszkańców udział gminy musi wynosić powyżej 30%). Przedsięwzięcia niskoemisyjne zawarte w gminnym programie niskoemisyjnym będą współfinansowane ze środków Funduszu na podstawie porozumienia zawieranego przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą, porozumienie ma być zawierane na okres nie dłuższy niż trzy lata. Przepisy określają listę przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych programem oraz wskazują, jakie warunki musi spełniać osoba będąca beneficjentem programu. Przede wszystkim beneficjent musi być właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego i faktycznie w nim zamieszkiwać. Ponadto wymagane jest posiadanie odpowiednio niskich dochodów, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Przedsięwzięcie niskoemisyjne będzie realizowane na podstawie umowy zawartej między gminą a beneficjentem. Rada gminy określi, w drodze uchwały, regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, obejmujący szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć. W regulaminie tym możliwe będzie wskazanie dodatkowych warunków koniecznych do spełnienia przez beneficjenta. Rada gminy będzie mogła także określić, w drodze uchwały, sposób i warunki wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ustawa nowelizacyjna wprowadza zmianę m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), która polega na zwolnieniu z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowych obejmujących gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa. Tego rodzaju inwestycja wymagać będzie zgłoszenia.

21.02.2019
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. z 2019 r. poz. 227)


Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) i określa zakres wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne. Określone w akcie prawnym parametry mają na celu dokonanie oceny wpływu zagospodarowania terenu zagrożonego powodzią na potencjalne zagrożenia podczas przejścia fali powodziowej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia pozwolenie wodnoprawne może wskazywać warunki dotyczące lokalizacji obiektu budowlanego na działce budowlanej w zakresie dostosowania usytuowania względem kierunku przepływu wody powodziowej. Pozwolenie może także określać rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiałowe, w tym dotyczące dostosowania konstrukcji obiektu budowlanego do wyporu w czasie zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i kry, a ponadto może wskazywać liczbę kondygnacji oraz wysokość usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji nad poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%.

Oprócz tego zawarty w rozporządzeniu katalog wymagań uwzględnia kwestie dotyczące powiązania obiektu budowlanego z gruntem oraz usytuowania urządzeń budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym oraz zastosowanych w nich rozwiązań techniczno-materiałowych.

 


Aneta Malan-Wijata
http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,kalendarium_-_styczen__luty,11642

 

 

KALENDARIUM PRAWNE

 

GRUDZIEŃ 2018 - STYCZEŃ 2019

Data

11.12.2018

Weszło w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2298)


Rozporządzenie zawiera wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2018 r., w których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1345).

21.12.2018

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

01.01.2019
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489)


Rozporządzenie zawiera wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które można odliczyć od podatku dochodowego w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Ulga została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246). Rozporządzenie określa 15 rodzajów materiałów budowlanych i urządzeń oraz 16 rodzajów usług. W wykazie znajdują się m.in. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, kotły gazowe, olejowe i na paliwo stałe, spełniające wymagania unijne, zbiorniki na gaz i olej, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne.

weszła w życie

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348)


Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wprowadzając do niej zmianę polegającą na nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności wydawanej przez starostę decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii, m.in. gazociągu, wodociągu czy linii energetycznej, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, nie wyraża na to zgody. Dotychczas starosta mógł nadać takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, nie miał jednak takiego obowiązku.


weszła w życie


 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2518)


Istotną zmianą w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.) jest wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Zaświadczenia będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Jednym z warunków przedłużenia ważności takiego zaświadczenia ma być wykonywanie czynności w nim określonych przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie wzajemne uznawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych przez właściwe jednostki dozoru technicznego (tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny), co wyeliminuje konieczność powtórnego uzyskiwania uprawnień, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący posiada już takie uprawnienia, lecz wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego. Do innych ważnych zmian należy zaliczyć wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej oraz dodanie definicji pojęć: „modernizacja”, „naprawa” i „konserwacja”.

 

Aneta Malan-Wijata

http://www.inzynierbudownictwa.pl

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

155929
DzisiajDzisiaj844
WczorajWczoraj1718
W tym tygodniuW tym tygodniu12974
W tym miesiącuW tym miesiącu20908
WszystkichWszystkich1559291

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice