logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

WAŻNE ZMIANY

 

Od 1 stycznia w chodzą w życie nowe przepisy prawne. Poniżej zestawienie najważniejszych dla nas aktualnych aktów prawnych, obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku 

 

 

PRAWO BUDOWLANE - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/818344821999013/?type=3&theater

Prawo geologiczne i górnicze - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819218638578298/?type=3&theater

Ochrona przeciwpożarowa - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819168928583269/?type=3&theater

Ustawa o drogach publicznych - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819182908581871/?type=3&theater

PRAWO WODNE -
https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819010105265818/?type=3&theater

Prawo ochrony środowiska - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819026225264206/?type=3&theater

Prawo geodezyjne i kartograficzne - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819050291928466/?type=3&theater

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r.w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819128008587361/?type=3&theater

USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819197035247125/?type=3&theater

KODEKS PRACY - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819081638591998/?type=3&theater

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. - w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819100405256788/?type=3&theater

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819144375252391/?type=3&theater

USTAWA o odpadach - https://www.facebook.com/EngineervsLAW/photos/a.396793940820772/819113175255511/?type=3&theater

 

ZA PORTALEM         https://www.facebook.com/EngineervsLAW/

 

 

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej – listopad 2019 r.

 

 

Na stronie Zarządu Głównego PZITS, Główna Komisja Legislacyjna udostępniła aktualny materiał podsumowujący zmiany w aktach prawnych w miesiącu listopadzie br

Zestawiono nowe pozycje:

  • Dyrektywy Unijne
  • Krajowe Ustawy i Rozporządzenia
  • Normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny

 

Całość dostępna na stronie: http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2019/12/Raport_GKL_PZITS_11_2019.pdf

 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

ZMIANY

 

Pod koniec września 2019 roku weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiamy zmiany.

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), wprowadzając regulacje, które mają na celu usprawnienie procedur i procesu inwestycyjnego.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

1) wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 

2) ustanowienie zasady dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć, w myśl której, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 (dotychczas 20), stosuje się art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczący zawiadomienia stron w formie publicznego ogłoszenia;

 

3) zmodyfikowanie przepisów regulujących kwestię ustalenia stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez wprowadzenie odległości 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, bez względu na podział geodezyjny terenu (granice działek ewidencyjnych), jako podstawowej przesłanki do uznania tego terenu za obszar oddziaływania. Jednocześnie pozostawiono bez zmian pozostałe przesłanki wymienione wart. 74 ust. 3a (pkt 2 i 3) ustawy;

 

4) niedopuszczalność składania wniosków o przedłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed upływem 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna, a także nałożenie na wnioskującego obowiązku zawarcia w jego treści informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 

5) usprawnienie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ustalania stron postępowania, m.in. przez wprowadzenie domniemania prawdziwości danych zawartych w dokumentach przedłożonych przez wnoszącego podanie oraz wprowadzenie obowiązku poinformowania organu w przypadku przeniesienia praw rzeczowych na inny podmiot w trakcie prowadzonego postępowania;

 

6) przekazanie wójtom, burmistrzom i prezydentom miast kompetencji do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie przyznano regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, jako organowi niezależnemu, prawo do rozstrzygnięcia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

 

7) wyeliminowanie z postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

 

8) wprowadzenie możliwości zażalenia postanowienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000;

 

9) wprowadzenie zmian w zakresie wymagań dla autorów prognoz oddziaływania na środowisko oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - dla kierującego tym zespołem;

 

10) dodanie nowego przepisu, który reguluje uprawnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia mimo braku wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 

11) przeniesienie z Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na regionalnych dyrektorów ochrony środowiska kompetencji do podejmowania formalnych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, szczególnie nałożenie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji;

 

12) wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko.

 

 nature

Przedmiotowa ustawa nowelizuje także ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.). Zmiana polega na dodaniu w art. 71 ust. 1 nowego pkt 3, przez co doprecyzowano definicję zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wskazując, że będzie nią również podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokonano także zmiany art. 30 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 71 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego, w których wskazano na obowiązek dołączenia (w zależności od potrzeb) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 

Aneta Malan-Wijata

za portalem Inzynier budownictwa: http://www.inzynierbudownictwa.pl

 

 

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej – październik 2019 r.

 

Lp Tytuł Odnośnik
1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2019/1
2

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2031/1
3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2087/1
4

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo
zamówień publicznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2020/1
5


Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w
sprawie składowisk odpadów

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326351
6

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową służącą
ochronie środowiska

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326350
7

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla
nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 r

http://legislacja.rhttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/
12326200/katalog/12634708#12634708cl.gov.pl/
projekt/12326200/katalog/12634708#12634708
8

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje
i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326150
9

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326606

 

Normy publikowane przez PKN oraz Dyrektywy UE na stronie:

http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2019/10/Raport_GKL_PZITS_10_2019.pdf

 

NOWE USTAWY

 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

 

Data ogłoszenia: 2019-10-30
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 2087

 

Pobierz plik: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2087/1

 

 

2. Dziennik Ustaw z dnia 24 września br.

Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 2019-10-24
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 2020


Pobierz plik: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2020/1

 

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

200640
DzisiajDzisiaj10
WczorajWczoraj420
W tym tygodniuW tym tygodniu899
W tym miesiącuW tym miesiącu7459
WszystkichWszystkich2006405