logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W II PÓŁROCZU 2019 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

1.

17.09.2019

(wtorek)

NOT Katowice

Godz. 10.00-15.00

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych

1. Problemy związane z zalaniem w budynkach wodami deszczowymi.
2. Sposoby zabezpieczenie przed cofką.
3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w sieciach kanalizacyjnych.
4. Zabezpieczenia stosowane w kanalizacyjnych rurociągach tłocznych.

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Kessel – Zbigniew Sochacki,
Navotech – Adam Mainka,

2.

18.09.2019

(środa)

NOT Katowice

Godz.10.00-15.00

Zarządzanie jakością w robotach kanalizacyjnych w oparciu o normę PN-EN 1610 i wytyczną DWA-A 139 – z perspektywy za mawiającego i wykonawcy.

•   Definicja pojęcia jakości systemu kanalizacyjnego, 
     źródła usterek

•   Wymagania jakościowe na etapie projektowania,
     o czym się zapomina

•   Możliwości weryfikacji kwalifikacji przedsiębiorstwa
     wykonawczego (prekwalifikacja)

•   Znaczenie dokładności specyfikacji przetargowej,
     ryzyka procedury „zaprojektuj
i buduj”

•   „Przełożenie” parametrów przyjętych do obliczeń
    statyczno- wytrzymałościowych
na realia wykonawcze

•   Zapytania do specyfikacji przetargowej, zamknięcie
     przestrzeni interpretacyjnej

•   Zakres badań kontrolnych w trakcie budowy, ze
     szczególnym uwzględnieniem kontroli zagęszczenia.
     Metody pośrednie.

•   Badania przedodbiorowe, tolerancje wykonawstwa,
     zabezpieczenia umowne

Zastosowanie innowacyjnej technologii czasowego i odwracalnego upłynniania gruntów w robotach ziemnych.


Płynny grunt – jest czym?
•   Korzyści wynikające ze stosowania technologii
     upłynniania gruntu (aspekt jakościowy,
ekologiczny,
     technologiczny i ekonomiczny)

•   Preparowanie gruntu w warunkach poligonowych i
    bezpośrednio na placu budowy

•   Zastosowania upłynnionego gruntu w robotach
    ziemnych:

        - kanalizacja (szczególnie trudne sytuacje, wody
          gruntowe, zabytkowa zabudowa, korzenie..)

        - energetyka i ciepłownictwo
        - budowa dróg, torowisk i tuneli
        - hydrotechnika (wały przeciwpowodziowe)
        - ekrany ochronne (wody gruntowe, wibracje,..)
        - immobilizacja metali ciężkich w gruncie


Wykładowca
Jacek Nalaskowski – KAN-NAL
Firma:
Kopras – Marek Kopras.
Systemy zabezpieczenia wykopów

 3.

24-26.09.2019

NOT Katowice

Godz. 9.00 – 16.00

Podstawy pracy w AutoCAD i AutoCAD LT

Po zakończeniu kursu - uzyskanie certyfikatu Autodesk

Wykładowca:

- licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

4.

30.09.2019
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne na stanowiskach eksploatacji „E”  i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.


Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne.
Szkolenie obejmuje m. in. wiadomości z następującego zakresu:
- budowy, działania, eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci
- prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
- zasad racjonalnej gospodarki energetycznej
- prawa energetycznego

Po kursie szkoleniowym, uczestnicy mogą bezpośrednio przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. W tym celu należy wypełnić wniosek (do pobrania z naszej strony internetowej www.pzits.com.pl.), dokonać opłaty za egzamin (koszt egzaminu stanowi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia brutto w danym roku i wynosi 225 zł w 2019 roku) i pozytywnie zdać sprawdzenie kwalifikacji. Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach wydaje uprawnienia terminowe, których ważność trwa 5 lat lub bezterminowe dla osób spełniających warunki bezterminowości zgodnie z Prawem Energetycznym.

Ważne dla uczestników szkolenia!
- Powinni być pełnoletni, tj. ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie minimum podstawowe
- Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego,
- Otrzymują obszerny materiał szkoleniowy liczący 70 stron,
- Obniżony koszt szkolenia,
- Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy szkolenia z sukcesem zdali egzamin kwalifikacyjny.
- Uczestnicy, którzy mimo naszych zabiegów nie zdadzą egzaminu, będą mogli starać się o zwrot kosztów szkolenia.

Do kogo jest kierowany kurs szkoleniowy?
Do wszystkich osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym lub sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Prawem Energetycznym. Szczególnie dotyczy to instalatorów, serwisantów, monterów, operatorów, osób kontrolujących.

Wykładowcy:
Jan Strzoda, Michał Janota, Michał Samulski

5.

01.10.2019
(wtorek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Modelowanie i monitoring sieci kanalizacyjnej

1. Wstęp do prowadzenia systemu monitoringu w kanalizacji.
2. Kluczowe parametry pomiarowe stosowane w kanalizacji :

 •      pomiar poziomu ścieków : wybór urządzeń, lokalizacja, podstawowe problemy techniczne podczas pomiarów,
 •      pomiar przepływu: wybór urządzeń, lokalizacja, podstawowe problemy techniczne podczas pomiarów,
 •      pomiar wysokości opadów: wybór urządzeń, lokalizacja, podstawowe problemy techniczne podczas pomiarów,

3. Proste metody diagnozy i kontroli jakości pomiaru przepływu ścieków.

4. Wprowadzenie do modelowania sieci kanalizacyjnej:

 • podstawowe zasady modelowania w kanalizacji,
 • krótki przegląd programów dostępnych na rynku,
 • algorytm opracowania modelu,
 • przykłady rozwiązań

Wykładowca:
dr inż. Bożena Gil - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma

Złote Runo – Adam Włodarczyk

Kompleksowa kontrola szczelności sieci wodociągowych. Ponadto wykonujemy inne specjalistyczne usługi pomiarowe i lokalizacyjne:
- kontrolę szczelności i precyzyjną lokalizację wycieków z rurociągów wodnych, gazowych i przemysłowych ? metodami bezwykopowymi z wykorzystaniem korelatora i geofonów,
- pomiary ciśnień, przepływów, uderzeń hydraulicznych i innych parametrów pracy sieci rozdzielczych wody i innych mediów,
- lokalizację uzbrojenia podziemnego (wytyczanie w terenie tras przebiegu i pomiary głębokości położenia rurociągów i kabli),

6

07.10.2019
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Modernizacja pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. Problemy z utrzymaniem i strefowaniem ciśnienia w sieciach wodociągowych
2. Rozwiązania zestawów pompowych do podwyższenia ciśnienia w sieciach
wodociągowych
3. Porównanie systemów pompowych z pompami zatapialnymi i tłocznie ścieków
4. Pneumatyczne pompownie ścieków

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Ebara, SZUSTER
WILO – zestawy hydroforowe, tłocznie typu EMUport CORE

7.

10.10.2019
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Projektowanie instalacji wewnętrznych z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych.

Prezentacja kompletnego multisystemu instalacyjnego Kan-therm służącego do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych, grzewczych oraz technologicznych, poprzez szczegółowe omówienie następujących programów wspomagających projektowanie:
1. Instalacja centralnego ogrzewania, dobór grzejników i ogrzewanie podłogowe: (program KAN CO)
2. Obliczenia instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z graficznym trybem wprowadzania danych:
(program KAN H2O)

3. Kompleksowe narzędzie wspierające projektowanie, które łączy w jednym projekcie obliczenia instalacji zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia:
(program KAN SET 7.1)

4. Kalkulatory online – proste programy wspomagające obliczenia inżynierskie
5. Pliki programów Autocad i Revit

Wykładowca:
Piotr Stefan - Kan-therm

Uwaga: Na szkolenie uczestnicy mogą przynieść ze sobą laptopy, choć nie jest to konieczne

8.

14.10.2019
(poniedziałek)

ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55 - 040 Kobierzyce
8.00 – 17.30

Pompownie, separatory. Urządzenia przeciwzalewowe. Dobór, projektowanie i eksploatacja

Szkolenie + wyjazd techniczny do zakładu produkcyjnego firmy Kessel w Biskupicach Podgórnych.


1. Szkolenie – przegląd oferty produktowej Kessel: przepompownie, wpusty, separatory tłuszczów, ropopochodnych + zwiedzanie ekspozycji interaktywnej.
- przerwa kawowa
2. Skuteczny sposób na ochronę budynku przed zalaniem
3. Warsztaty z doboru oraz właściwego zastosowania urządzeń przeciwzalewowych, zwiedzanie ekspozycji interaktywnej
- przerwa na lunch
4. Salka zajęć praktycznych – urządzenia przeciwzalewowe oraz przepompownie w praktyce.
5. Zwiedzanie zakładu produkcyjnego

Wykładowca:
Zbigniew Sochacki - Kessel
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 9.  


17.10.2019
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Arkusze kalkulacyjne w praktyce projektowej z zakresu ogrzewnictwa z szerokim omówieniem doborów poszczególnych urządzeń

1. Komputerowe programy wspomagające prace projektowe
2. Microsoft Office Excel – ogólna charakterystyka
3. Wybrane funkcje matematyczne i bazodanowe mające zastosowanie w obliczeniach
inżynierskich węzłów cieplnych
3.1 Funkcje matematyczne
3.2 Funkcje logiczne
3.3 Funkcje daty i czasu
3.4 Funkcje statystyczne
3.5 Funkcje adresowe
4. Kody błędów i ich opis
5. Wybrane parametry fizyczne czynnika grzewczego w funkcji temperatury
5.1 Gęstość
5.2 Lepkość kinematyczna
5.3 Ciepło właściwe
5.4 Cienienie pary wodnej nasyconej wg PN-EN ISO 13788: 2003

W czasie szkolenia będą przedstawione algorytmy aplikacji komputerowych zastosowanych w arkuszach kalkulacyjnych wraz z charakterystyką dobieranych następujących urządzeń:
- rurociągów
- zaworów bezpośredniego działania
- zaworów z energią pomocniczą
- naczyń wzbiorczych wg norm PN-B-02414 i PN-EN 12828
- zaworów bezpieczeństwa wg normy PN-B-02414 i przepisów UDT
- wodomierzy i przepływomierzy liczników ciepła
- armatury odcinająco - zabezpieczającej

Wykładowca:
Michał Janota

Uwaga: uczestnicy szkolenia otrzymają obszernym materiał szkoleniowy.

 10.

 21- 23.10.2019

(poniedziałek-środa) NOT Katowice

Godz. 9.00- 16.00

Kosztorysowanie w programie NORMA
kurs dla początkujących


Metodologia oraz standardy kosztorysowania, wprowadzanie zakresu robót, przedmiarowanie, wyceny, sprawdzenie, drukowanie.
Podstawy dla branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.


Podstawy kosztorysowania- wykład + prezentacja przykładów:
• cel, przeznaczenie, typy kosztorysów w tym przepisy dot. kosztorysów inwestorskich w ZP,
• forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej,
• metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa,
• koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych,
• podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste, scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji,
• podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu,
• źródła cen robót, RMS – przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny
oraz obsługi programu NORMA

Uczestnik kursu otrzymuje:
1. Wydrukowany autorski skrypt
2. Wersja edukacyjna NORMA – do dalszej samodzielnej nauki w domu.
3. Materiały: przepisy, przykłady itd. w wersji elektronicznej.
4. Bezpłatny hot-line dla uczestnika po zakończeniu szkolenia ( 3 m-ce).

Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft
                 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

11.

28.10.2019
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00


Węzły cieplne i mieszkaniowe stacje wymiennikowe (Logotermy) oraz armatura
i urządzenia techniki grzewczej – budowa, projektowanie i eksploatacja.


Celem szkolenia jest szerokie omówienie węzłów cieplnych różnych typów oraz armatury i urządzeń produkcji firmy MEIBES, która poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów stała się prawdziwym partnerem dla projektantów i instalatorów. Przedstawienie istotnych informacji dla projektantów i eksploatatorów oraz firmowego oprogramowania
z możliwością uzyskania licencji.

Wykładowcy:
Joanna Cieślińska MEIBES
Zbigniew Wiater MEIBES

 12.

30.10.2019
(środa)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.

Szkolenie w sposób praktyczny będzie odnosić się do następujących zagadnień projektowych:
- Wymagania techniczne rur, płaszcza osłonowego, izolacji, muf, kształtek
preizolowanych, kompensatorów i materiałów montażowych
- Dobór średnicy
- Trasa (lokalizacja) ciepłociągu i odległości przy prowadzeniu równoległym
i skrzyżowaniach z pozostałą infrastrukturą
- Minimalne i maksymalne przykrycie rur
- Wartości naprężeń i maksymalne długości montażowe
- Wymiarowanie wykopu i rozstaw rurociągów
- Podłoże piaskowe
- Rodzaje kompensacji
- Kompensacja naturalna typu L, Z, U-kształtowa – szczegółowe omówienie
- Mufy ich charakterystyka
- Rury ochronne i płyty odciążające
- Zmiany kierunku przy zastosowaniu kolan,, łuków, rur giętych i ukosowań przy spawaniu
- Odgałęzienia oraz omówienie błędów popełnianych przy rozgałęzieniach od istniejącej
sieci kanałowej i preizolowanej
- Przedłużenia i przebudowy istniejącej sieci kanałowej przy zastosowaniu rur
preizolowanych
- Odwodnienie i odpowietrzenie rurociągów – przykłady rozwiązań technicznych
- Punkty stałe w preizolacji – kiedy je stosujemy
- Straty ciepła
- Systemy alarmowe, prowadzenie przewodów i ich łączenie, detektory oraz lokalizatory
- Dokumentacja projektowa
Prosimy uczestników o przygotowanie problemów, z jakimi stykają się uczestnicy
w swojej pracy projektowej. Będą omówione na początku szkolenia w następnym dniu.

Wykładowcy:
Hanna Bindarowska RADPOL S.A
Witold Niesiołowski RADPOL S.A

 13.

06.11.2019
(środa)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 15.00

Ogólna charakterystyka kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – instalacje wewnętrzne

Szczegółowe omówienie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz oceną instalacji pod względem wymagań technicznych, komfortu cieplnego i sezonowej sprawności całkowitej. Szkolenie przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli systemu ogrzewania w budynku. Zwracamy uwagę na dokładne omówienie kontroli kotłów w zakresie wyznaczania sprawności wg normy PN-EN 15378. Przedstawione metody i wzory obliczeniowe poszczególnych strat w procesie spalania.

Bardzo obszerny materiał szkoleniowy liczący 112 str.

1. Rodzaje kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
1.1 Kontrole wynikające z Prawa Budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych
1.2 Kontrole wynikające z przepisów przeciwpożarowych
1.3 Kontrole wynikające z przepisów o dozorze technicznym
1.4 Kontrole wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
1.5 Kontrole wynikające z innych przepisów, w szczególności Prawa Pracy, BHP
i przepisów sanitarnych
2. Wyłączenia obowiązku kontroli obiektów budowlanych
3. Uprawnione osoby do wykonania kontroli
3.1 Rodzaj uprawnień
3.2 Wymagane kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole
3.3 Stanowisko GUNB w zakresie uprawnień przeprowadzającego kontrole
4. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu budowlanego
5. Odpowiedzialność osób wykonujących kontrole
6. Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli
7. Kontrola instalacji centralnego ogrzewania realizowana w ramach kontroli okresowej
7.1 Odniesienie prawne
7.2 Tradycyjne schematy centralnego ogrzewania i ich wady
7.3 Unowocześnione schematy centralnego ogrzewania i ich właściwości
7.4 Podstawowe wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym
7.5 Zakres kontroli instalacji centralnego ogrzewania
8. Ustawa o charakterystyce energetycznej w zakresie kontroli systemu ogrzewania
9. Protokół z kontroli systemu ogrzewania
10. Kontrola kotłów i systemu ogrzewania - obliczenie sprawności
10.1 Metoda bezpośrednia
10.2 Metoda wskaźnikowa
10.3 Metoda pośrednia wg PN-EN 15378
11. System ogrzewania – kryteria oceny
11.1 Ocena na podstawie spełnienia obowiązujących wymagań technicznych
11.2 Ocena na podstawie zachowania komfortu cieplnego
11.3 Ocena na podstawie sezonowej sprawności całkowitej

Wykładowca:
Michał Janota

 14.

12.11.2019
(wtorek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Metody bezwykopowej budowy i renowacji sieci wodociągowych.

1. Metody bezwykopowe stosowane do budowy sieci wodociągowych
2. Ocena stanu technicznego sieci wodociągowych
3. Metody renowacji omówienie i porównanie stosowanych aplikacji
4. Metody rehabilitacji możliwości zastosowania różnych metod
5. Materiały stosowane do bezwykopowej budowy i renowacji sieci wodociągowych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firmy:

Elplast+, AKWA Zabrze

 15.

13.11.2019
(środa)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Modelowanie i monitoring sieci  wodociągowej

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia w zakresie budowy modeli hydraulicznych sieci wodociągowych w programie Epanet 2.0.

Program szkolenia:

1. Cel i korzyści modelowania sieci wodociągowych

2. Zasady budowy modeli sieci wodociągowych

a. Metody wprowadzania danych

b. Edycja geometrii sieci wodociągowej

c. Wymuszenie przepływu wody - edycja źródła wody

5. Kalibracja modelu

6. Praca na modelu

a. Podgląd i ocena wyników obliczeń

b. Wykorzystanie modelu w przedsiębiorstwie wodociągowym

Szkolenie ma formę praktycznych ćwiczeń.

Uczestnicy szkolenia pracują na własnych komputerach

Wymagane jest zainstalowanie programu Epanet 2.0 do pobrania ze strony:

https://www.epa.gov/water-research/epanet.

Dane do budowy modelu w ramach ćwiczeń uczestnicy otrzymują na zajęciach.

Wykładowca:
dr inż. Grzegorz Ścieranka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
dr inż. Wojciech Koral - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Szkolenie przesunięte na wiosnę 2020

 16.

18 -19.11.2019
(poniedziałek - wtorek)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 16.00

Revit – MEP instalacje – szkolenie podstawowe

Interfejs programu, pierwszy projekt
Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
System HVAC, WOD-KAN
Dokumentacja projektowa, detale, wymiarowanie
Współdzielenie pracy

Wykładowca:
Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

Szkolenie odwołane

 17.

22.11.2019
(piątek)
NOT Katowice

KONFERENCJA Z OKAZJI 80 LECIA KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITS
1. Otwarcie
2.Wystąpienia gości
3. Referaty: 

- Zmiany technologiczne w branży na przestrzeni ostatnich 20 lat.
       Florian G. Piechurski z zespołem, Politechnika Śląska
- Rozwój katowickich wodociągów na tle rozwoju miasta Katowice
       Jan Psiuk, Katowickie Wodociągi
- Znaczące inwestycje wodociągowe realizowane przez GPW
        Henryk Drob, GPW
- Niska emisja – Polski Komitet Ekologiczny, koło w Tychach
       Ewa Dziekońska

4. Wręczenie odznaczeń
5. Część integracyjna

 18.

26.11.2019
(wtorek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Prawo wodne – zmiany procedur przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne.
Ocena oddziaływania na środowisko - co musi zawierać dokumentacja projektowa.

Wykładowca:
Joanna Karda - WERONA Sp. z o.o. Pracownia Ochrony Środowiska

 19.

28.11.2019

(czwartek) 
NOT Katowice
Godz. 11.00- 15.00

WARSZTATY PROJEKTOWE 

„Szkolenia praktyczne z wykorzystaniem programu do doboru separatorów tłuszczu oraz przepompowni ścieków. – program Smart Select”

Wykładowca: Zbigniew Sochacki, KESSEL

 20.

02 -03.12.2019

(poniedziałek - wtorek) 
NOT Katowice
Godz. 9.00- 16.00

NORMA – kurs dla średniozaawansowanych

Metodologia oraz standardy kosztorysowania, przedmiarowanie, wyceny, sprawdzenie, drukowanie.
Zakres dla branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

Wykładowca:
Małgorzata Siemienowicz-Książek - PartnerSoft

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 21.  

04.12.2019
(środa)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 16.00

Rozwiązanie konstrukcyjne instalacji sanitarnych

1. Materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych, c.w.u, c.o
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych
2. Sposoby rozwiązania mocowania instalacji wodociągowych, c.w.u, c.o kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, gazowych
3. Punkty stałe, podpory przesuwne
4. Zasady rozwiązania kompensacji w instalacjach sanitarnych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

- Punkty stałe, podpory przesuwne
- Wsparcie techniczne projektantów (opracowanie projektu ze strony producenta
zamocowań)
Przegląd asortymentu: strona internetowa korzystanie i dokumentacja
- Złożone konstrukcje, montaż instalacji na dachach płaskich i skośnych wentylacja
i instalacje
- Bierne zabezpieczenia ppoż. - przykłady
- Program Kompensacja dobór kompensacji (wyznaczanie sił działających na punkty
stałe, wydłużenia termicznego oraz naprężeń w rurociągu)
- Program Belka ( dobór profili pod instalacje prawidłowy montaż)
- Powłoki Antykorozyjne (Ocynk galwaniczny, ogniowy powłoka XP, stal nierdzewna -
Różnice)

Wykładowca:
Grzegorz Skulski - NICZUK

 22.  

05.12.2019
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Prawo budowlane – zmiany wprowadzone w 2019 roku.
Obowiązujące procedury związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.
Pozwolenia na budowę, zgłoszenia, wymagana dokumentacja.

Wykładowca:
Arch. Adam Wolny, Urząd Wojewódzki

SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

 23.  

09.12.2019
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Metody bezwykopowej budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych

1. Metody bezwykopowe stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych
2. Ocena stanu technicznego sieci kanalizacyjnych
3. Metody naprawy miejscowych sieci kanalizacyjnych
4. Metody renowacji omówienie i porównanie stosowanych aplikacji
5. Metody rehabilitacji możliwości zastosowania różnych metod
6. Materiały stosowane do bezwykopowej budowy renowacji sieci kanalizacyjnych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma:
Elplast+, Tractotechnik
Keramo, Uponor Infra

 24.

10-11.12.2019
(wtorek-środa)
NOT Katowice
 Godz.09.00-16.00

Revit – MEP instalacje – szkolenie zaawansowane

Organizacja pracy w pracowni instalacyjnej
Praca nad przykładowym projektem
Tworzenie i użycie parametrycznych bibliotek
Modele energetyczne
Wykorzystanie danych z pomiarów inwentaryzacyjnych
Programowanie wizualne -DYNAMO

Wykładowca:
Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

SZKOLENIE ODWOŁANE

 

KOSZT SZKOLEŃ

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 960,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB
 •  kurs kosztorysowania II stopnia – 800,00 zł/ osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

W przypadku uczestnictwa w I i II stopniu Kursu kosztorysowania NORMA - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS AutoCAD

 • kurs AutoCAD, AutoCAD LT- podstawy  – 960,00 zł/ osobę,
 • kurs REWIT MEP - I etap – 1000,00 zł/ osobę,
 • kurs REWIT MEP -II etap - 1000,00 zł/osobę
 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiednio – zgodnie z zasadami dofinansowania szkoleń ŚlOIIB 
  W przypadku uczestnictwa w całości kursu - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

poczęstunek w czasie przerw kawowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

188723
DzisiajDzisiaj235
WczorajWczoraj219
W tym tygodniuW tym tygodniu1253
W tym miesiącuW tym miesiącu7193
WszystkichWszystkich1887237