logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W II PÓŁROCZU 2020 ROKU

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

  
1.

29.09.2020
(wtorek)


Godz. 10.00- 15.00

szkolenie stacjonarne

Katowice ul.Warszawska 3

Prawo budowlane – zmiany wprowadzone nowelizacją, obowiązujące od 19.09.2020 roku.

1. Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego.
2. Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych
3. Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego.
4. Rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych wg art. 29.
5. Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego.
6. Nowy formuła udzielania pozwolenia na budowę.
7. Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.
8. Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę.
8. Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę
i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
9. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
10. Omówienie innych drobniejszych zmian.

 

Wykładowca: Arch. Adam Wolny, Urząd Wojewódzki


SZKOLENIE PEŁNOPŁATNE DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

2.

 06.10.2020
(wtorek)

Godz. 10.00 - 14.00

szkolenie on-line

 Awaria na oczyszczalni Czajka.
Zarządzanie kryzysem, działania naprawcze.
Działania podjęte w 2019 roku, opis działań bieżących.

 Charakterystyka prowadzonych działań we współpracy z Inwestorem/Gestorem Sieci od fazy początkowej do fazy końcowej tłoczenia ścieków do OŚ:

- Potrzeba: Natychmiastowe zatrzymanie zrzutu nieczystości ścieków do Wisły

- Rozwiązanie: Budowa w trybie pilnym tymczasowego rurociągu tłocznego

- zakres wykonanych przez Uponor Infra prac 2019

- realizacja zadania „pod klucz” 2020r

- Rozwiązania projektowe Uponor Infra – odpowiedź na najpoważniejsze problemy związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, transportową i przemysłową

Ozonowanie kierowanych do rzeki ścieków

Wykładowcy:
Paweł Pill - UPONOR

Robert Muszański - WOFIL

3.


08.10.2020
(czwartek)

Godz. 11.00-14.00

odwołanesystem 
on-line

Wymagana infrastruktura i zasady projektowania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP-y). -cz. II

Rozwiązania techniczne podłączenia przykanalika z MOP-u do sieci kanalizacji sanitarnej

Możliwości odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych  - oczyszczalnie ścieków

Sposoby zagospodarowania wód deszczowych 

Odprowadzenie wód opadowych z ternu MOP-u

Zbiorniki wód opadowych

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Firma: 

4.

 

 

14.10.2020
(środa)
NOT Katowice

Godz. 11.00-15.00

szkolenie

on-line

Kształtki polietylenowe.

1- Kształtki polietylenowe i aspekty ich wykorzystania w budowie i eksploatacji rurociągów.
2- aspekty techniczne i ekonomiczne stosowania kształtek z PE 100 RC
3- sytuacja prawna i akty normalizacyjne
4- sposoby weryfikacji jakości produktów oraz polityka jakościowa producentów kształtek
5- wpływa zabudowanych kształtek na warunki pracy rurociągu
6- zmiany warunków hydraulicznych rurociągu, wynikające z zabudowy kształtek

 

Wykładowca: Henryk Kurek,
Krzysztof Cichos - firma Willi

Pier Paolo Frassine - długoletni członek Europejskich Komisji Standaryzacyjnych, współautor kilkunastu Norm z zakresu tworzyw sztucznych, związany w latach 1995-2011 z firmą Plasson a obecnie z firmą Plastitalia

5.

 19.10.2020

(poniedziałek)

 Godz.11.00-14.00

 system on-line

Ogólna charakterystyka przepompowni ścieków z wstępną separacją ciał stałych w ściekach. 
Rozwiązania konstrukcyjne i lokalizacja separator części stałych. 
Porównanie eksploatacji różnych rozwiązań tłoczni ścieków.

Nowoczesne rozwiązania transportu i tłoczenia ścieków z wykorzystaniem tłoczni firmy Ecol-Unicon
- układy pompowe – informacje ogólne (kiedy i dlaczego projektujemy), zasady i kryteria projektowania, doboru
- porównanie pompowni i tłoczni – podobieństwa, różnice
- rodzaje i typoszeregi tłoczni Ecol-Unicon
- budowa tłoczni (poszczególne typy i warianty materiałowe oraz konstrukcja/układ technologiczny)
- zasada działania tłoczni (szczegółowe omówienie z wykorzystaniem viewera)
- dostępne tłocznie na rynku PL - porównanie
- doświadczenia realizacyjne – case study zamontowanych tłoczni
- modernizacje istniejących obiektów – tłocznia zamiast pompowni – możliwości realizacji inwestycji, zalety eksploatacyjne, korzyści finansowe
- system monitoringu i zarządzania obiektami Bumerang Smart jako wsparcie we właściwej eksploatacji tłoczni

 

 Wykładowca:

Florian Piechurski Politechnika Śląska 

Natalia Kaszubowska - Menedżer Produktu z Działu R&D Ecoll Unicon

 6.

21.10.2020
(środa)

Godz. 11.00-14.00

system on-line

ANTYDYFUZJA 
 „Rozwiązania Radpol w zakresie kompletnego systemu rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną oraz rur preizolowanych do budowy napowietrznych sieci ciepłowniczych UV-Protect Color” 


obejmować będzie zagadnienia:

W zakresie systemu z barierą dyfuzyjną:
- informacje o korzyściach płynących ze stosowania bariery dyfuzyjnej
- zalety rozwiązania oferowanego przez Radpol
- program produkcji Radpol oraz zasady projektowania systemów z barierą dyfuzyjną
- efekty ekonomiczne stosowania bariery na bazie wybranych inwestycji

W zakresie systemu UV-Protect Color
- informacje o korzyściach płynących ze stosowania UV-Protect w miejsce dotychczasowych rozwiązań
- zalety rozwiązania oferowanego przez Radpol systemu UV-Protect Color
- program produkcji Radpol oraz ogólne zasady projektowania

 Wykładowca: Jacek Zielke - Dyrektor Handlowy Dywizja Ciepłownictwo firmy RADPOL

7. 

22.10.2020

(czwartek)

godz.11.00-14.00

NOT Katowice
szkolenie on-line

Systemy wentylacji mechanicznej i pożarowej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, garażach.

1. Wybrane przepisy prawne dot. instalacji wentylacji mechanicznej m.in. w budynkach mieszkalnych
2. Przegląd systemów wentylacji mechanicznej stosowanych m.in. w budynkach mieszkalnych
3. Wentylacja garaży
a. Wentylacja bytowa garaży
– rodzaje systemów,

- skuteczność ich działania,

- wytyczne projektowe.

b. Klapy przeciwpożarowe
- podstawowe typy urządzeń,

- przykłady montażu

c. Wentylacja oddymiająca garaży
- podział i klasyfikacja systemów,

- elementy składowe systemu,

- przykłady rozmieszczenia poszczególnych elementów

d. Analiza CFD
- podstawowe założenia

Wykładowca:
Maciej Janicki, Firma AERECO

 8.

26.10.2020
(poniedziałek)

Godz. 11.00- 14.00

system 
on-line

Poprawa jakości wody do spożycia w budynkach

Problemy z pogorszeniem jakości zimnej wody w instalacjach 

Problemy ze skażeniem ciepłej wody użytkowej w instalacjach
Rozwiązania zabezpieczenia wody w istniejących instalacjach w budynkach

 

Wykładowca:

dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Firma WOFIL - Robert Muszański

 9.

27.10.2020
(wtorek)

Godz. 11.00- 14.00

system 
on-line

 

1.Nowoczesne podejście do projektowania i modernizacji kotłowni.
Kotły gazowe o mocach 150-900kW :
Bezpieczeństwo źródła, oszczędność miejsca i niższe koszty inwestycyjne
dla inwestora.
2.Urządzenia do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu i freonów.

 

Wykładowca:
Paweł Ogorzałek – Immergas

 Jolanta Dębowska-Danielewicz - GAZEX

 10.

03.11.2020

(wtorek)

godz. 11.00-14.00

system 
on-line

 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w systemach ogrzewczych budynków jednorodzinnych.
- układy z pompami ciepła,
- ogrzewania płaszczyznowe,
- wykorzystanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
- przykład analizy ekonomicznej doboru źródła ciepła dla budynku.

 

Wykładowca:
Aleksandra Specjał, Piotr Lubina - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska,

Grzegorz Żbik - Hennlich

11.

16.11.2020

(poniedziałek)

godz.11.00 - 14.00

on-line

Zawory antyskażeniowe i przeciwpożarowe.
Problem przepływów zwrotnych w instalacjach wodociągowych.

Kategorie płynów. Typy zabezpieczeń przepływów zwrotnych.

 

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Paweł Włodarczyk - Honneywell

12.

18.11.2020

(poniedziałek)

godz.11.00 - 14.00

on-line

Wodomierze-metodyka rozliczeń dla spółdzielni i sieci indywidualnych.

 

Wykładowca: Wojciech Koral- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

13.

25.11.2020

(środa)

godz.11.00 - 14.00

on-line

Ekologiczna koncepcja odwodnieniowa dla terenów zurbanizowanych.
Retencja wody na indywidualnych działkach.

 

Wykładowca: 

14. 

30.11.2020 

(poniedziałek)

gosz.9.00 - 15.00

NOT Katowice
stacjonarne

 

 Projektowanie i montaż klimatyzacji/ projektowanie i montaż wentylacji ( odbiór). Eksploatacja i obsługa. WARSZTATY.

 

Wykładowca: Marek Niegowski

 15.

03.12.2020

(czwartek)

GODZ.11.00 - 14.00

ON-LINE 

Zagadnienia prawidłowego doboru i montażu izolacji na sieciach grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

Wykładowca: Łukasz Brzozowski - Armacell Poland

 

UWAGA: uzupełnienia tematyki i aktualizacje danych firm współorganizujących szkolenia umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej PZITS Katowice www.pzits.com.pl

KOSZT SZKOLEŃ ON-LINE

 • dla członków ŚlOIIB – bezpłatne,
  • dla członków PZITS i studentów – 30,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników – 70,00 zł/ osobę.

KOSZT SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
 • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
 • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 130,00 zł/ osobę.
 • Prawo budowlane dla członków ŚlOIIB - pełnopłatne - 130,00 zł/ osobę

KURS NORMA

 •  kurs kosztorysowania I stopnia – 960,00 zł/ osobę,
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB
 •  kurs kosztorysowania II stopnia – 800,00 zł/ osobę
 •  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg regulaminu ŚlOIIB

W przypadku uczestnictwa w I i II stopniu Kursu kosztorysowania NORMA - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

KURS AutoCAD

 • kurs REWIT MEP - I etap – 1000,00 zł/ osobę,
 • kurs REWIT MEP -II etap - 1000,00 zł/osobę
 • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiednio – zgodnie z zasadami dofinansowania szkoleń ŚlOIIB 
  W przypadku uczestnictwa w całości kursu - udzielany jest rabat w wysokości 10%.

CENA OBEJMUJE

 • obszerne pisemne materiały seminaryjne
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,

poczęstunek w czasie przerw kawowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
10
11
12
13
15
20
23
24
25
28
29
30
31

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

197452
DzisiajDzisiaj252
WczorajWczoraj349
W tym tygodniuW tym tygodniu1262
W tym miesiącuW tym miesiącu8727
WszystkichWszystkich1974528