logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

KALENDARIUM PRAWNE - WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2018

 

19.09.2018
Weszła w życie

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693)


Nowelizacja ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834) wprowadza regulacje, które mają na celu ułatwienie realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowością jest nałożenie na podmiot publiczny obowiązku sporządzenia, przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu z efektywnością jego realizacji w inny sposób, szczególnie przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Podmiot publiczny będzie mógł także wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o wydanie opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do takiego wniosku trzeba będzie dołączyć sporządzoną przez podmiot publiczny ww. ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia. Ponadto wprowadzono zasadę, że wybór partnera prywatnego zawsze może nastąpić w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), nawet w sytuacji gdy wynegocjowana zostanie umowa spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920, z późn. zm.). Zastosowanie ustawy o umowie koncesji do wyboru partnera prywatnego będzie miało charakter fakultatywny. Rozwiązanie to ma wyeliminować ryzyko doboru nieprawidłowej procedury wyboru partnera prywatnego, co się wiązało z koniecznością powtarzania postępowania. Do innych istotnych zmian należy zaliczyć możliwość wyrażenia zgody przez podmiot publiczny na zawarcie i wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni. Podmiot publiczny może również zawrzeć umowę z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie w całości lub w części, na mocy której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji przedsięwzięcia, będzie mógł przenieść na tę osobę całość lub część obowiązków partnera prywatnego wraz ze związanymi z nimi prawami. Nowelizacja zakłada również, że partnerstwo publiczno-prywatne będzie mogło być realizowane wyłącznie w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z o.o. albo spółki akcyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyłączyć w stosunku do podmiotu publicznego stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy. W takim przypadku za wynagrodzenie należne podwykonawcy, jak inwestor, odpowiadać będzie spółka zawiązana w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym albo partner prywatny.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W wyniku jej nowelizacji możliwe będzie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, a nie jak dotychczas jedynie w przypadku finansowania zamówienia ze środków unijnych albo środków EFTA albo w przypadku finansowania ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe. Zmiana ta oznacza, że dopuszczalne będzie prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, gdy zamawiającemu nie zostały jeszcze przyznane środki na jego sfinansowanie.

20.09.2018 weszła w życie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)


W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, z późn. zm.) wprowadzone zostały regulacje łagodzące wymagania formalne dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Przedłużony został z 20 do 30 lat okres, na jaki może zostać wydane pozwolenie wodnoprawne. Według nowych przepisów pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Postanowiono natomiast, że nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego na lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Istotną zmianą jest wprowadzenie do nowelizowanej ustawy regulacji dotyczącej instytucji przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z nowymi przepisami pozwolenie wodnoprawne może być przeniesione za zgodą strony, dla której zostało wydane, na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w tym pozwoleniu wodnoprawnym. Przeniesienie następuje w drodze decyzji. Do innych ważnych zmian należy zaliczyć dodanie przepisu, który zakazuje wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, jeżeli wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że w kosztach projektowania lub wykonywania urządzeń wodnych może uczestniczyć ten, kto zamierza odnosić z nich korzyści.

 

Przepis ten znajdzie zastosowanie także w przypadku ochrony przed powodzią lub suszą, żeglugi, poboru wód, energetycznego wykorzystania urządzeń wodnych, wprowadzania ścieków lub odprowadzania wody do urządzeń wodnych oraz innych usług wodnych, a także działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem urządzeń wodnych do celów rekreacyjnych, z wyłączeniem działalności wykonywanej przez uprawnionych do rybactwa. W ustawie doprecyzowano definicje m.in. budowli przeciwpowodziowej, przerzutu wody oraz urządzenia wod¬nego. Zmiany obejmują także system opłat za usługi wodne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. nowelizuje m.in. ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 433). Zmiany w tym akcie prawnym polegają na zaliczeniu stopni wodnych do kategorii budowli przeciwpowodziowych.

17.10.2018 weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1876)

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1744). Nowelizacja doprecyzowuje istniejące przepisy oraz wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,kalendarium_-_wrzesien__pazdziernik,11332

 

ZAPRASZAMY NA

 

KONFERENCJĘ

 

„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych.

Instalacje wentylacyjne i gaśnicze — projektowanie,

montaż, eksploatacja”

 

Redakcja Rynku Instalacyjnego zaoferowała BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI na KONFERENCJĘ:


„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze — projektowanie, montaż, eksploatacja”

 

dla CZŁONKÓW PZITS jako patrona honorowego Konferencji.

 

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2018 r. na Politechnice Śląskiej w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ulicy Konarskiego 18 B w Gliwicach. Prosimy o rejestrowanie się na stronie http://www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz/formularz z dopiskiem w uwagach - "PZITS "

 

PPOŻ

 

 


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

z upoważnienia  Głównej Sekcji COWIA PZITS, zwracamy się do Was z gorącą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o otwarciu eliminacji krajowych do REHVA STUDENT COMPETITION, 2019


Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich.

Celem eliminacji krajowych jest wyłonienie kandydata, którego praca będzie zgłoszona do udziału w REHVA STUDENT COMPETITION, odbywającym się w 2019 r. w Bukareszcie (Rumunia).

Celem konkursu REHVA STUDENT COMPETITION jest wybór najlepszych absolwentów studiów z całej Europy, specjalizujących się w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.


Regulamin eliminacji

Informacja o konkursie

 

Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Data ogłoszenia: 2018-10-09
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw

Rok: 2018
Pozycja: 1935

 

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1935/D2018000193501.pdf

8 KONFERENCJA SZKOLENIOWA

 

 PZITS ZG objął patronatem konferencje organizowana przez redakcję miesięcznika i portalu „Rynek Instalacyjny”.

 

„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych.

Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja”.

 

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2018 r. na Politechnice Śląskiej

w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ulicy Konarskiego 18 B w Gliwicach.

 

Podczas konferencji poruszone będą m.in. poniższe zagadnienia*:

 • zmiany regulacji dot. zagadnień ppoż. w przepisach budowlanych
 • rola systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych
 • kompensacja powietrza dla potrzeb wentylacji pożarowej w obiektach kubaturowych – problemy i rozwiązania
 • projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach
 • dobór systemów różnicowania ciśnień
 • zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji i detekcja gazów wybuchowych i toksycznych
 • praktyczne problemy podczas projektowania i realizacji systemów wentylacji oddymiającej w garażach i parkingach podziemnych
 • techniki zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych
 • strategie przeciwpożarowe - holistyczne spojrzenie na ochronę przeciwpożarową
 • praktyczne aspekty współpracy instalacji wentylacyjnych z systemami wykrywania pożarów
 • instalacje hydrantowe – stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie internetowej:

http://www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz/

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

197452
DzisiajDzisiaj244
WczorajWczoraj349
W tym tygodniuW tym tygodniu1254
W tym miesiącuW tym miesiącu8719
WszystkichWszystkich1974520