logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Kalendarium prawne

- czerwiec, lipiec, sierpień 2018

 

29.06.2018
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233)

Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966). Nowelizacja tego aktu prawnego polega na wydłużeniu okresu przejściowego do dnia 30 czerwca 2019 r. dla wyrobów, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym. Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia, które mają na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów.

12.07.2018
ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1345)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

14.07.2018
weszła w życie

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276)

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1269), ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. poz. 961).

W ustawie o odnawialnych źródłach energii wprowadzono zmiany w tzw. słowniczku pojęć. Przede wszystkim zmienione zostały definicje mikroinstalacji oraz małej instalacji. W przypadku mikroinstalacji zwiększono jej maksymalną moc z 40 KW do poziomu 50 KW. Natomiast małą instalacją będzie źródło o mocy większej niż 50 KW i mniejszej niż 500 KW. Do ustawy dodano definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji. Nowe regulacje modyfikują zasady funkcjonowania systemu aukcyjnego, m.in. wprowadzone zostały nowe „koszyki aukcyjne”. Ponadto nowelizacja wdraża zmieniony system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w małych instalacjach i mikroinstalacjach dla wybranych źródeł energii, w postaci taryf feed-in-tariff i feed-in-premium. System ten zakłada zakup energii po gwarantowanej cenie. Zlikwidowano również zbędne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE.
W ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych sformułowano nową definicję elektrowni wiatrowej, wskazując, że przez to pojęcie należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii, składającą się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zmiana ta, wprowadzająca wyraźny podział na część budowlaną i część techniczną instalacji, ma wyeliminować dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Obowiązek podatkowy będzie dotyczył wyłącznie części budowlanych elektrowni wiatrowych. Przyjęte zostały także regulacje mające na celu ochronę mieszkańców przed ewentualnymi szkodami związanymi z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych. Organy nadzoru budowlanego mają sprawować nadzór nad ich użytkowaniem w zakresie oceny stanu technicznego. Ponadto wzmocniono bezpieczeństwo interesów właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe, przez zagwarantowanie dzierżawcy przywrócenia udostępnionej działki do stanu niepogorszonego po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej. Istotną zmianą jest również umożliwienie lokalizacji budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w której skład wchodzi funkcja mieszkaniowa w okolicy elektrowni wiatrowej mimo niespełnienia wymagań dotyczących odległości określonych w art. 4 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (wymóg 10 h w odniesieniu do lokalizacji elektrowni). Zgodnie z nowymi regulacjami nie będzie już zakazu modernizacji elektrowni wiatrowych niespełniających warunków dotyczących odległości. Odnośnie do takich instalacji przepisy dopuszczają przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, jeżeli działania te nie będą prowadzić do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko. Inwestorzy będą mieli też więcej czasu na realizację wydanych już pozwoleń na budowę. Nowe przepisy przedłużają do 5 lat ważność decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych, wydanych przed wejściem w życiem przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jeśli do tego czasu zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Termin ten liczony jest od dnia wejścia w życie tej ustawy. Nowelizacja wydłuża także do 72 miesięcy, od dnia wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czas na uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w której skład wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez zachowania kryterium odległościowego.

  Z kolei do ważnych zmian w ustawie – Prawo budowlane należy zaliczyć przywrócenie brzmienia definicji budowli obowiązującej przed dniem wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a więc wyróżniającej części budowlane elektrowni wiatrowych. Doprecyzowano również brzmienie art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy, wskazując, że zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy między innymi urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz.U. 2018 r. poz. 1357)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) i ma związek z jej nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020), która wprowadziła w przetargach możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Rozwiązanie to ma się przyczynić do ograniczenia problemu nadmiernego stosowania kryterium ceny jako jedynego miernika oceny ofert. Rozporządzenie określa metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynku oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach. Zgodnie z przepisami koszt cyklu życia budynku stanowi suma kosztów nabycia, użytkowania oraz utrzymania budynku. Kalkulacja dotyczyć ma 30-letniego okresu życia budynku. Koszty nabycia stanowić ma cena oferty, natomiast koszty użytkowania związane będą ze zużyciem energii oraz wody. Z kolei koszty utrzymania mają być obliczane jako suma jednostkowych kosztów utrzymania wyrobów w okresie obliczeniowym pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla danego wyrobu. Przepisy rozporządzenia określają odpowiednie wzory, na podstawie których można dokonać kalkulacji kosztów cyklu życia budynku.


18.07.2018
ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

2.08.2018
ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Aneta Malan-Wijata
Za portalem: http://www.inzynierbudownictwa.pl

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

187416
DzisiajDzisiaj56
WczorajWczoraj447
W tym tygodniuW tym tygodniu2306
W tym miesiącuW tym miesiącu5299
WszystkichWszystkich1874164