logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Data ogłoszenia: 2019-07-02
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 1220

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1220

 

 


Obok dość powszechnie znanych sposobów oszczędzania wody jest również kilka rozwiązań wyjątkowych. Prawdopodobnie dopiero w przyszłości wejdą one do standardów nowoczesnego budownictwa.

 

O zasobach wody w Polsce


Polska, pomimo pozornej obfitości wód powierzchniowych, jest w Europie jednym z krajów, w których jest najmniej zasobów wodnych do wykorzystania i bieżącej eksploatacji.

Jak dotąd, rozwijamy różne alternatywne sposoby pozyskiwania energii, dzięki której możemy zarówno ogrzewać, jak i klimatyzować nasze miejsca przeznaczone do życia, natomiast woda jako taka nie ma żadnego zamiennika. W krajach, które są w gorszym położeniu niż Polska, jedyną możliwością pozyskiwania wody pitnej jest odsalanie wody morskiej.

Zgodnie z danymi statystycznymi ONZ [1] w 2012 r. całkowita ilość wody ze źródeł możliwych do eksploatacji w Polsce wynosiła 33 x 109 m3/rok. Pod tym względem lepszą sytuację miał np. Egipt, gdzie ilość ta wynosiła 49 x 109 m3/rok, który w przeciwieństwie do Polski powszechnie kojarzony jest jako kraj częściowo pustynny. Postępujące stale ocieplanie się klimatu powoduje stepowienie szerokich połaci naszego kraju, a obniżające się poziomy wód powierzchniowych zaczęły osiągać nienotowane dotąd wartości. Braki wody w rzekach były już latem przyczyną wyłączeń z pracy niektórych elektrowni. Sytuacje te dotąd niespotykane zapewne w przyszłości zaczną się pojawiać z większą częstotliwością. Kto wie czy teraz, po serii wojen o dostęp do zasobów ropy naftowej, następna wojna nie będzie o zapewnienie dostępu do wody?

 

W tym kontekście sytuacji globalnego problemu braku dostępu do bezpiecznej wody pitnej musimy zacząć kształtować nowy sposób myślenia i nowe podejście do tego życiodajnego czynnika.

Wszelkie rozwiązania techniczne czy technologiczne, wpływające na zmniejszenie zużycia wody pitnej, powinny podlegać systemowym zachętom i mechanizmom, pozwalającym na tańsze i szybsze ich upowszechnienie, tak aby efekty oszczędności zużycia wody jak najszybciej zostały zaimplementowane w realnej gospodarce. W mojej ocenie oszczędność wody powinna być priorytetem i tematem promowanym na równi z takimi zagadnieniami, jak obecnie elektromobilność czy innowacyjność technologiczna naszej gospodarki.

 

W efekcie powinno nastąpić skoordynowanie działań zarówno w kwestiach regulacji prawnych, jak i w programach finansowego wsparcia oraz szeroko rozumianej promocji dla nowych wodooszczędnych rozwiązań technicznych.

 

Dość szerokie zainteresowanie problematyką oszczędzania zużycia wody odnotowałem podczas Konwentu Stowarzyszenia Nowoczesnych Budynków w styczniu 2019 r w Warszawie. Jako autor jednej z prelekcji i uczestnik całego cyklu panelu poświęconego wodooszczędności, w trakcie rozmów kuluarowych, odniosłem wrażenie, że mimo zainteresowania specjalistów zagadnienie oszczędnej gospodarki wodą nie jest obecnie odbierane jako szczególnie palący problem. Warto zatem podjąć wszelkie wysiłki i działania, aby z jednej strony waga problemu zyskała należną pozycję w świadomości możliwie najszerszych kręgów społeczeństwa, z drugiej zaś strony wskazać sposoby pozwalające na bardziej ekonomiczne posługiwanie się wodą.

 

Z racji wykonywanego już od ok. 30 lat zawodu projektanta instalacji sanitarnych skoncentruję się w niniejszym artykule tylko na zagadnieniach związanych z gospodarką wodą w wewnętrznych instalacjach w budynkach o różnym charakterze i sposobie eksploatacji. Proszę potraktować przedstawione tu pomysły jako inspirację do własnych poszukiwań lub innych bardziej rozwiniętych rozwiązań tudzież twórczych rozwinięć pokazanych idei.

W celu zyskania skutecznych metod efektywnego sposobu oszczędności w zużyciu wody pitnej w budynku zaobserwowałem używanie kilku strategii dostępnych w postaci komercyjnych produktów lub konkretnych rozwiązań technicznych.

1. Zmiana świadomości jako pierwszy krok do oszczędzania wody


Pierwsza strategia, jaką chciałbym się zająć, to oddziaływanie na pogłębianie naszej świadomości postrzegania problemu, jakim jest kurczenie się zasobów wody pitnej. Jest to w zasadzie strategia będąca podstawą wszelkich następnych strategii. W zakresie bardziej dosłownym przejawem działania tej strategii jest powszechna już dziś świadomość w społeczeństwie o konieczności zamykania baterii, w sytuacji gdy płynąca woda nie jest nam potrzebna.

Pewnym wzmocnieniem działania opartego na tej zasadzie jest dość ciekawe rozwiązanie z Hiszpanii pokazane na rysunku.

1 rys

Rys. Zasada działania systemu wyświetlającego na tafli lustra bieżące zużycie wody - wizualizacja (źródło: Defcon8)

 

To rozwiązanie firmy Defcon opiera się na dość prostym mechanizmie psychologicznym, który każdy zapewne zna z własnego doświadczenia. Dzisiejsze samochody prawie zawsze wyposażone są we wskaźniki informujące o chwilowym zużyciu paliwa. Jeżeli tylko ta informacja jest stale widoczna, instynktownie kierowca zmienia swój styl jazdy, tak aby uzyskać możliwie najmniejsze zużycie paliwa. Podobny mechanizm zastosowany został i w tym przypadku.

 

Informacja o chwilowym zużyciu wody wyświetlana jest na tafli lustra w łazience. Każde otwarcie baterii lub zwiększony stopień jej otwarcia powoduje szybko zmieniające się cyferki pokazujące ilość zużywanej wody w czasie rzeczywistym. System ma najróżniejsze możliwości wyświetlania dodatkowych informacji czy symboli. Mogą to być np. więdnące kwiatki czy obumierające drzewa. Samo pobudzenie naszej świadomości poprzez informację na wyświetlaczu wskaźników (lustrze) powoduje oczekiwane działanie, czyli zamknięcie niepotrzebnie lejącej się wody.

Rozwiązanie to jest skutecznie wprowadzane w hiszpańskich hotelach. Według informacji, jakie uzyskałem od właściciela firmy, która wdrożyła to rozwiązanie i obecnie je oferuje komercyjnie, w budynkach, w których zdecydowano się na zastosowanie tego rozwiązania, osiągane oszczędności zużycia wody przez gości hotelowych sięgają ok. 20% w porównaniu z wartościami, jakie były notowane wcześniej.

Prostota tego rozwiązania i zarazem jego zadziwiająca skuteczność, w moim prywatnym rankingu rozwiązań wodooszczędnych, daje mu zdecydowanie miejsce numer jeden na podium. Rzeczywiście gdyby w naszych domach wyświetlanie zużycia wody było dostępne w czasie rzeczywistym przed naszymi oczami, a nie gdzieś w ukrytych w szafkach na klatce schodowej wodomierzach, najprawdopodobniej efekt byłby podobny jak we wspomnianych hiszpańskich hotelach.

 

2. Nowoczesne baterie a oszczędzanie wody


Inne stosowane powszechnie rozwiązania techniczne, jeżeli użytkownik często z braku uświadomienia sobie wagi problemu wody nie zamyka jej niepotrzebnego wypływu, polega na tym, że producenci urządzeń postanowili wyręczyć go we właściwym działaniu. Jest to zatem rozwiązanie działające niejako w odwróceniu poprzedniej strategii. Powstały całe serie baterii przyciskowych, gdzie następuje automatyczne zamknięcie wypływu wody po pewnym czasie od jej otwarcia. Podobna idea jest również podstawą dla wszelkich baterii umywalkowych z czujnikami zbliżeniowymi, gdzie wypływ wody następuje jedynie w sytuacji, gdy ręce się znajdują pod wylewką. Urządzenia są stale doskonalone i zastosowanie znajdują głównie w obiektach użyteczności publicznej lub zakładach pracy, tj. w obiektach, w których ciężko liczyć na wysoką świadomość użytkownika.

 

3. Oszczędzanie wody dzięki automatyce analizującej bieżące zużycie


Do tej samej kategorii można zaliczyć systemy monitorowania niewłaściwego użytkowania urządzeń wodnych i ochrony przed skutkami takiego działania. Coraz powszechniej występujące systemy automatyki analizują zużycie wody w budynku na bieżąco. Tam gdzie wprowadzana jest certyfikacja obiektu (systemy BREEAM, LEED itp.), wodomierze grup odbiorników, a także wodomierz centralny podlegają stałemu monitoringowi. Na podstawie odczytów sporządzane są charakterystyki pracy systemów zaopatrzenia wody, powiązane z kalendarzem i zegarem. Odpowiednie algorytmy mają za zadanie wychwytywanie anomalii czy niezgodności z typowymi charakterystykami i na tej podstawie przekazywane są sygnały do serwisu budynku, tak aby podejrzane zachowanie systemu zaopatrzenia w wodę zostało zweryfikowane, a jeżeli byłaby to awaria, żeby podjęta została akcja naprawcza.

 

4. Technologiczne sposoby na oszczędzanie wody


Kolejną strategią, jaką zaobserwowałem, jest wyszukiwanie technicznych sposobów realizacji wykorzystywania wody przy zmniejszonym jej zużyciu. Pojawiło się wiele urządzeń sanitarnych, które z racji swojej nowej konstrukcji działają efektywnie przy zmniejszonym zużyciu wody, np. nowe konstrukcje perlatorów na wylewkach (rzecz mała, ale skuteczna). Podobnym trybem poszedł rozwój misek ustępowych - sprawne spłukiwanie toalety jest możliwe przy ilości wody o połowę niższej niż jeszcze pod koniec XX w. Tę strategię obserwujemy również przy urządzeniach, takich jak pralki automatyczne i zmywarki. Postęp technologiczny zapewne przynosić nam będzie następne coraz ciekawsze urządzenia. Pewnym ekstremalnym przykładem, dokąd możemy dojść z redukcją ilości niezbędnej wody, jest pojawienie się pisuarów, które nie wymagają spłukiwania wodą. Oczywiście bateria umywalkowa lub prysznic zapewne zawsze będą potrzebowały wody, ale co do pralki czy zmywarki nie byłbym już taki pewien, czy kiedyś nie będzie możliwości pozbawienia ich zasilania w wodę.

 

5. Oszczędzanie wody przez rozwiązania systemowe w instalacji wewnętrznej


Wariantem przedstawionego podejścia są rozwiązania systemowe instalacji wewnętrznej, kiedyś znane i stosowane, a teraz trochę zapomniane. Wiadomo, że ilość wypływającej wody jest zależna od charakterystyki hydraulicznej urządzenia, np. baterii oraz ciśnienia wypływu. Im wyższe ciśnienie wypływu i im wyższy współczynnik wypływu baterii, tym więcej wody wypłynie w tym samym czasie. Wymieniłem wyeksploatowaną baterię przy zlewie kuchennym, zmieniłem wersję tej baterii z wylewką o DN10 na wersję z wylewką o DN8. Zmniejszyłem zatem jej współczynnik wypływu, w efekcie przy tym samym ciśnieniu pracy, przy pełnym jej otwarciu wypływ ilościowy wody w jednostce czasu się zmniejszył. Oczywiście nie ma to znaczenia przy napełnianiu czajnika, ale już przy płukaniu produktów spożywczych pod bieżącą wodą zużycie wody spadło (sprawdziłem wskazania wodomierza). Podobny mechanizm wykorzystują baterie umywalkowe, wyposażone w blokadę pełnego otwarcia - tzw. przycisk eko. Jest jeszcze jeden sposób wykorzystania fizyki tego zjawiska.

W rozległych instalacjach w budynkach wysokich, często w ramach jednej strefy zasilania w wodę, znajdują się jednocześnie urządzenia na najwyższych poziomach, pracujące przy ciśnieniu wypływu 1 bara, oraz na najniższych poziomach, pracujące pod ciśnieniem 5 barów. Ten sam zawór przy pełnym otwarciu przy ciśnieniu 5 barów ma ok. 2,23 razy większy wypływ jednostkowy w czasie niż zawór położony najwyżej, czyli pracujący przy ciśnieniu 1 bara.

Innymi słowy lokator na parterze będzie przy myciu produktów pod bieżącą wodą zużywał ponaddwukrotnie więcej wody niż lokator na najwyższym piętrze. Podobnie wzięcie 6-minutowego prysznica na parterze pochłonie ponaddwukrotnie więcej wody niż na najwyższej kondygnacji! Na początku mojej kariery zawodowej, aby zapobiec tego typu niesprawiedliwości, projektowane były kryzowania odbiorników wody na niższych kondygnacjach. Później praktyka ta została zaniechana, ale może nie byłoby to takim złym pomysłem, żeby do niej powrócić?

 

6. Oszczędzanie wody przez recykling wody zużytej

Kolejną strategią działań mających na celu oszczędzanie wody jest wykorzystanie ponowne wody już raz wykorzystanej w innym procesie. Oczywiście brzmi to trochę jak w technologicznych procesach przemysłowych i rzeczywiście myjnie samochodowe czy pralnie hotelowe wykorzystują częściowo swoje ścieki, po pewnym podczyszczeniu, do wstępnego procesu mycia czy prania.

Obecnie w naszym codziennym życiu możemy zaobserwować rozwój tzw. recyklingu wody zużytej (fot.).

2 fot

Fot. Zintegrowana umywalka ze zbiornikiem spłuczki ustępowej

Tu odpływ z umywalki wykorzystywany jest do spłukiwania toalety. Co prawda, istnieją pewne wątpliwości prawne, czy faktycznie przepisy zezwalają na wykorzystanie czegoś, co jest tak naprawdę ściekami, do zasilenia urządzeń sanitarnych, ale urządzenia zintegrowane i skonstruowane na bazie tej idei są dostępne na rynku bez jakichkolwiek przeszkód.

 

7. Wykorzystanie retencjonowanych wód opadowych i roztopowych


Najpopularniejszym sposobem zmniejszenia zużycia wody stosowanym obecnie w prawie każdym nowo powstającym budynku w dużym mieście jest wykorzystanie retencjonowanych wód opadowych i roztopowych do różnych celów gospodarczych. Na przykładzie tego właśnie sposobu najłatwiej można zobaczyć, że skoordynowane działania w wielu płaszczyznach stwarzają korzystne warunki dla rozwoju pożądanych technologii. Mamy tu do czynienia z wymuszaniem przez miasta warunków do odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji komunalnej ze zmniejszonym współczynnikiem spływu, np. obecnie stosowany jest w Warszawie dopuszczalny współczynnik spływu 0,3 w odniesieniu do opadu miarodajnego i powierzchni danej działki. Stawianie takiego warunku na odprowadzenie wód deszczowych do sieci komunalnej, przy gęstej zabudowie miejskiej, oznacza konieczność stworzenia zbiorników retencyjnych dla przejęcia opadów nawalnych, tak aby deszczówkę odprowadzić do kanalizacji w okresie bezdeszczowym z wydajnością zgodną z wydanymi warunkami. Czyli działania formalnoprawne wymusiły powstawanie retencji wód opadowych w budynkach. Niemniej jednak skoro już takie zbiorniki powstają, to nasuwa się niejako samoistnie pytanie, czy można z tej gromadzonej wody skorzystać. Równoległe działania formalnoprawne zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym spowodowały niesamowity rozwój różnorodnych rozwiązań wykorzystania retencjonowanych wód deszczowych. Ponieważ deszczówka na pewno, nawet bardzo czysta, nie będzie nigdy wodą pitną, obszary jej wykorzystania są zwykle ograniczone do celów gospodarczych: czyszczenia powierzchni zewnętrznych, spłukiwania toalet lub podlewania zieleni. Stosowanie deszczówki zamiast wody wodociągowej w zakresie wymienionych wyżej potrzeb zdecydowanie zwiększa dostępność wody w wodociągach miejskich dla wszystkich innych potrzeb. Obiekty, które mają już takie systemy zagospodarowania wód opadowych, czerpią oczywiście korzyści z faktu zmniejszonego poboru wody z wodociągu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo iż w sensie prawnym deszczówka jest czysta, to w rzeczywistości wymaga zastosowania odpowiednich środków technicznych dla doprowadzenia jej do stanu, który bezpiecznie pozwoli ją wykorzystać.

Na pewno zawsze wymagać będzie mechanicznego oczyszczenia oraz co najmniej zastosowania środków chemicznych eliminujących nadmierny rozwój flory bakteryjnej. Każdy przypadek jest oczywiście indywidualny i wymaga odrębnej analizy oraz zaprojektowania, niemniej jednak można wykorzystać gotowe rozwiązania firm specjalizujących się w tym zagadnieniu.

Uwaga. Nasz system prawny arbitralnie przesądza, że wody opadowe pochodzące z dachów i tarasów są wodami czystymi, co otwiera możliwość prawną ich wykorzystania do celów gospodarczych. Oczywiście rzeczywisty stan czystości tych wód może być zdecydowanie różny w rozmaitych przypadkach i doradzam wszystkim, aby przed wdrożeniem jakiegokolwiek sposobu wykorzystania deszczówki sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko jej zanieczyszczenia. Zdarzyć się może np. sytuacja, w której, gdy agregat prądotwórczy (awaryjny) jest zlokalizowany na dachu, obsługa podająca paliwo do zasilenia tego agregatu, z powodu nieostrożności, spuści część paliwa na połać dachową, innym przypadkiem może być niekontrolowany spust glikolu z systemów chłodniczych zlokalizowanych na dachu. Przedostanie się paliwa lub glikolu do zbiornika retencyjnego deszczówki eliminuje możliwość jej wykorzystania w celach gospodarczych.

[1] http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/mdex.htm

mgr inż. Piotr Drabecki - projektant instalacji sanitarnych członek założyciel i ekspert Stowarzyszenia Nowoczesnych Budynków

na podstawie strony: www.http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,oszczedzanie_wody_w_instalacjach_wewnetrznych,11977

Zapraszamy do odwiedzenoa naszego fanpaga na Fb: https://www.facebook.com/pzitskatowice/

 

WODNY PARK TYCHY

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Zameczku Myśliwskim w Promnicach odbyła się kolejna Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości.


Coroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku w życiu Izby, dająca przekrój najlepszych nowych firm, produktów i usług z terenu województwa śląskiego. Organizowana jest nieprzerwanie od 2001 roku w zabytkowych wnętrzach Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyńskich w Promnicach.


W trakcie Gali wręczane są prestiżowe statuetki „Hermesów Biznesu”, stanowiących wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i instytucji w istotny sposób wpływających na rynek regionalny, promujących produkty regionalne, tworzących nowe więzi gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, wdrażających usługi innowacyjne, jak również łączących gospodarkę rynkową ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wyróżniane są również produkty oferowane dla mieszkańców regionu w ramach działań podejmowanych we współpracy z samorządem terytorialnym.


W tym roku Statuetkę za Inwestycję roku (nagroda główna) otrzymało RCGW SA Tychy za realizację inwestycji Wodny Park Tychy.

 
Oficjalne, uroczyste otwarcie Parku Wodnego w Tychach odbyło się w dniu 27 kwietnia 2018 roku z udziałem Prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby, głównego projektanta obiektu z firmy Schick Architekci Sp. z o.o. Andrzeja Truszczyńskiego, członka zarządu Mostostal Warszawa - Jorge Calabuig Ferre oraz prezesa zarządu RCGW S.A. w Tychach – inwestora .


Właścicielem obiektu jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach.


Powierzchnia użytkowa budowli wynosi 16 tys. m², z czego 1,7 tys. m² to powierzchnia basenów (400 m² to baseny zewnętrzne).


W obiekcie jest m.in. basen z podnoszonym dnem umożliwiający zmianę głębokości wody,
basen ze sztuczną falą i plażą oraz sceną widowiskową,
rwąca rzeka oraz zielone miejsca wypoczynku z wannami spa, masażerami i leżankami.

Wyjątkowe atrakcje to: pierwszy w Polsce symulator surfingu w obiekcie basenowym czy pierwsza w Polsce zjeżdżalnia Aqualoop z pionowym startem.


Aquapark wykorzystuje brzeczkę piwną, w której można wziąć zdrowotną kąpiel. Do tego celu zbudowano łaźnię piwną. To specjalnie wydzielona strefa stylizowana na wnętrze historycznego browaru. Największym i najbardziej charakterystycznym punktem łaźni jest miedziana kadź piwna, w której znajduje się pięcioosobowa wanna SPA. Oprócz tego dla kąpiących dostępnych będzie sześć specjalnych wanien w kształcie drewnianych balii.


Na dachu została zamontowana Folia EFTE umożliwiająca opalanie się naturalnym światłem słonecznym wewnątrz budynku. Powstała też wydzielona edukacyjna przestrzeń multimedialno-doświadczalna poświęcona wodzie.
Odwiedzający mogą zrelaksować się w strefie saun (m.in. sauny fińskie i rzymskie), a także poddać się zdrowotnemu działaniu soli w centrum solankowym.


Jednocześnie w aquaparku może przebywać 1200 osób.


Na potrzeby obiektu zbudowany został gazociąg o długości ponad 6 km, który dostarcza do Wodnego Parku Tychy biogaz będący własnym, odnawialnym źródłem energii elektrycznej i ciepła dla parku. Biogaz produkowany jest w tyskiej oczyszczalni ścieków, której RCGW jest właścicielem.


PZITS o/Katowice w 2017 roku zorganizował wyjazd techniczny na budowę Parku Wodnego.

Spotkaliśmy się z Inwestorem i projektantami, którzy zapoznali nas ze szczegółami inwestycji.


A w kwietniu 2018 roku już można było obejrzeć gotowy obiekt.

Galeria zdjęć do obejrzenia na Fb: www.facebook.com/pzitskatowice 

 

 

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez Radę Ministrów

Realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej oraz promujących rozwój spółdzielni energetycznych to najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o OZE przygotowanej w Ministerstwie Energii. Dokument został przyjęty przez rząd 25 czerwca 2019 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Da to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3TWh.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE. Zmieniona zostaje także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Rząd przyjął przygotowany przez ME projekt nowelizacji ustawy o OZE.

Jej główne założenia to:


1. Zrealizowanie dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do końca 2020 r.

 

2. Wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej.

 

3. Wprowadzenie przepisów promujących rozwój spółdzielni energetycznych.

 

"Nowe przepisy o OZE pozwolą na większe wsparcie prosumentów. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie spółdzielni energetycznych, co rozwinie działania w mniejszych miejscowościach i na wsiach w tym zakresie" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski

 

informacja ze strony: Ministerstwo Energii

Kanalizacja deszczowa - projektowanie z uwzględnieniem intensywności opadów

 

Aby kanalizacja deszczowa spełniała swoją rolę musi być zaprojektowana z wykorzystaniem współczesnych modeli opadów maksymalnych.

 

Kanalizacja deszczowa zgodnie z aktualnymi parabolistycznymi modelami opadów


Dotychczas stosowana formuła na natężenie deszczów, oparta na danych opadowych z przełomu XIX i XX w., zaniża obecne natężenia opadów projektowych średnio o 40% we Wrocławiu (dla danych z lat 1960-2009) [11] oraz średnio o 36% w Warszawie i o 33% na terenie całego kraju (dla danych z lat 1986-2015) [12]. Nie może być więc nadal stosowana, gdyż wymagałaby „sztucznej” korekty częstości opadów [2], [11]. W pracy [2] postuluje się, aby do czasu opracowania i upowszechnienia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) - na wzór atlasu KOSTRA (Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung - Auswertung) w Niemczech - stosować do metody maksymalnych natężeń (MMN) współczesne modele opadów maksymalnych. Częstości projektowe opadów powinny być już obecnie podwyższane względem standardów [4-7], np. w granicach zaproponowanych w tab. 4, ze względu na zmiany klimatu w przyszłości.

Na przykład we Wrocławiu stosować można lokalny, probabilistyczny model opadów maksymalnych GED (oparty na pomiarach z lat 1960-2009 [11]), dla zakresów: td e[5; 4320] minut i C e[1; 100] lat, o postaci IDF [2]

wzór 2gdzie: qmax - maksymalne jednostkowe natężenie deszczu [dm3/(s-ha)]; td - czas trwania deszczu [min]; C - częstość (powtarzalność występowania) deszczu [lata].

Na terenie całego kraju można natomiast stosować regionalny, probabilistyczny model opadów maksymalnych Bogdanowicz-Stachy (oparty na pomiarach z lat 1960-1990 [13]), dla zakresów: td ∈[5; 4320] minut i C ∈[2; 100] lat, o postaci IDF [2]:

 

wzór 3

gdzie: α(R, td) - parametr (skali) zależny od regionu Polski (Ri) i czasu (td) trwania deszczu [2, 13].

Model opadów maksymalnych Bogdanowicz - Stachy (3) nie obejmuje obszarów podgórskich i górskich. Nie może być też stosowany dla częstości deszczy pojawiających się raz na rok (C = 1), wg [1,2, 11, 14].Kanalizacja deszczowa - dobór średnicy i spadków


Uwzględniając prognozowany wzrost intensywności opadów w przyszłości, jako minimalną średnicę kanałów deszczowych, w miastach zaleca się obecnie przyjmować Dmin = 0,40 m, a tylko w uzasadnionych przypadkach stosować można D = 0,30 m

– na początkowych odcinkach sieci i przy znacznych spadkach terenu, na podstawie symulacji komputerowych dla przyszłych
obciążeń opadami wg podręcznika [2].

Kanały deszczowe należy dobierać na niecałkowite wypełnienie, tj. maksymalnie do 90% przepustowości całkowitej (Qo) danego przekroju (np. średnicy D) kanału, wg zaleceń DWA-A118 z 2006 r. [10], czyli do względnego wypełnienia: h/D < 0,75 - dla kanałów o przekroju kołowym (o średnicy D); h/H < 0,79 - dla kanałów jajowych (o wysokości przekroju H = 1,5B) oraz h/H < 0,72 - dla kanałów dzwonowych (o wysokości przekroju H = 0,85B, gdzie B oznacza szerokość przekroju w tzw. pachach).

 

Minimalne spadki dna kanałów deszczowych można określać ze znanej formuły: imin = 1/D (imin [‰] dla D [m]). Przykładowo dla Dmin = 0,40 m, imin = 1/0,40 = 2,5‰, przy czym dla D > 1,0 m, imin = 1,0‰.

 

Jednakże dla małych względnych wypełnień, h/D < 0,3, powinny być one większe niż obliczane z formuły 1/D, głównie ze względu na warunki transportu zawiesin mineralnych. Z punktu widzenia hydromechaniki transport zanieczyszczeń w kanałach deszczowych można zapewnić, jeżeli opór tarcia wyrażony stycznymi naprężeniami ścinającymi będzie większy od τmin = 1,5 Pa.

 

Wówczas wzór na imin ma postać [2]:

 

wzór 4

gdzie: D - średnica (wewnętrzna) kanału ściekowego [m]; Rhn - promień hydrauliczny przy częściowym wypełnieniu kanału [m]; Rh - promień hydrauliczny przy całkowitym wypełnieniu kanału (Rh = D/4) [m].

 

Dla przykładu: dla kanału deszczowego o średnicy Dmin = 0,40 m, z formuły 1/D spadek minimalny wynosi imin = 2,5‰

 

Z obliczeń wg wzoru (4) otrzymamy: dla h/D = 10% imin = 6,0‰; dla h/D = 20% imin = 3,2‰; a dla h/D = 30% imin = 2,2‰.

 

Tak obliczone spadki dla względnych wypełnień h/D < 0,3 gwarantują samooczyszczanie się kanałów deszczowych.

 

Są też większe od obliczonych z warunku zachowania prędkości minimalnej Vmin = 0,8 m/s - przy całkowitym wypełnieniu, gdyż wówczas dla Dmin = 0,40 m, imin= 2,3‰.

 

Maksymalne spadki dna kanałów deszczowych powinny wynikać z warunku nieprzekraczania prędkości Vmax = 5,0 m/s - przy całkowitym wypełnieniu kanału.

 

 

Przykładowo dla Dmin = 0,40 m, imax = 90‰ . Szczegółowe zasady obliczeń podane są w podręczniku [2].

 

Powyższa treść jest kontynuacją pierwszej części zamieszczonej w "Inżynier budownictwa".

 

Podsumowanie dwóch części artykułu:

Zaprezentowano ewolucje europejskich standardów projektowania systemów odwodnień terenów zurbanizowanych: PN-EN 752:2000/2001, PN-EN 752:2008 i PN-EN 752:2017, z uwzględnieniem rozporządzenia MTiGM z 1999 r. (dotyczącego odwadniania dróg), oraz dokonano ich interpretacji. Ponieważ grawitacyjne systemy kanalizacji deszczowej projektowane są zwykle na perspektywę 50-100 lat, właściwe jest uwzględnianie zagrożeń wynikających z prognozowanych zmian klimatu w horyzoncie czasowym roku 2100. Dotyczy to zwłaszcza zagrożeń wynikających ze wzrostu intensywności i częstości występowania ekstremalnych opadów w przyszłości.

Na tych podstawach do wymiarowania kanalizacji deszczowej zalecono metodę maksymalnych natężeń (MMN) jako bezpieczną metodę bilansowania strumieni wód opadowych. Do czasu opracowania i upowszechnienia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) - na wzór atlasu KOSTRA w Niemczech - należy do MMN stosować współczesne, probabilistyczne modele opadów maksymalnych (lokalne i regionalne). Trzeba też przy tym przyjmować większe częstości opadów projektowych niż zalecane w dotychczasowych standardach projektowych (PN-EN 752:2000/2001, PN-EN 752:2008 i PN-EN 752:2017 oraz MTiGM z 1999 r,), co pozwoli prawdopodobnie na zachowanie także w przyszłości obecnie dopuszczalnych częstości zagrożeń wylewami z kanałów.

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski

Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Wydział Inżynierii Środowiska PWr.

 

Literatura

A. Kotowski, Wyzwania wywołane zmianami klimatu w projektowaniu systemów odwodnień terenów w Polsce, „Inżynier Budownictwa” nr 3/2013.
A. Kotowski, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Sieci kanalizacyjne (t. I); Obiekty specjalne (t. II), Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 (wyd. I), 2015 (wyd. II).
IPCC: Impacts, Adaptation and Vulnerabi- lity, Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2014.
PN-EN 752:2000/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 752:2008 Drain and sewer systems outside buildings.
PN-EN 752:2017 Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system mana- gement.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).
P. Willems, Revision of urban drainage design rules based on extrapolation of design rainfall statistics, Proc. 12th Internat. Conf. on Urban Drainage, Porto Alegre, 2011.
Merkblatt Nr 4.3/3: Bemessung von Misch- und Regenwasserkanalen. Teil 1: Klima- wandel und móglicher Anpassungsbedarf, Bayerischen Landesamtes fur Umwelt, 2009.
DWA-A118:2006 Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwasserungssyste- men, DWA, Hennef 2006.
A. Kotowski, B. Kaźmierczak, A. Dancewicz, Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, Wyd. KILiW PAN, Warszawa 2010.
P. Licznar, K. Siekanowicz-Grochowina, M. Oktawiec, A. Kotowski, E. Burszta- -Adamiak, Empiryczna weryfikacja formuły Błaszczyka do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego, „Ochrona Środowiska” nr 2/2018.
E. Bogdanowicz, J. Stachy, Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe, Wyd. IMGW, seria: Hydrologia i Oceanologia nr 23, Warszawa 1998.
P Licznar, E. Burszta-Adamiak, A. Kotowski, K. Siekanowicz-Grochowina, M. Oktawiec, Empiryczna weryfikacja modelu Bogda- nowicz-Stachy do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego, „Ochrona Środowiska” nr 3/2018.

 

Za portalem: Inżynier budownictwa

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

197452
DzisiajDzisiaj244
WczorajWczoraj349
W tym tygodniuW tym tygodniu1254
W tym miesiącuW tym miesiącu8719
WszystkichWszystkich1974520