logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

XIV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI

 

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii i Energetyki Politechniki Śląskiej organizuje studia podyplomowe w tematyce:

 

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://iiwis.ise.polsl.pl/index.php/zwikpodypl2018/

Michał Kurtyka został wiceministrem środowiska

 

Dotychczasowy wiceminister energii Michał Kurtyka został w środę powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na wiceministra środowiska. Nominację wręczył Henryk Kowalczyk, szef resortu.

 

Michał Kurtyka przed objęciem stanowiska w Ministerstwie Środowiska pełnił funkcję wiceministra w resorcie energii.

W kwietniu został mianowany pełnomocnikiem ds. prezydencji szczytu klimatycznego COP24, który zorganizowany zostanie w Polsce, w Katowicach.

Wręczenie nominacji na stanowisko wiceministra środowiska odbyło się w siedzibie resortu. Nominację przekazał minister Henryk Kowalczyk.

 

Nowy wiceminister środowiska w resorcie energii odpowiadał za rozwój technologiczny oraz innowacje w sektorze energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Michał Kurtyka ukończył Ecole Polytechnique we Francji, był też stypendystą amerykańskiego National Institute of Standards and Technologies. Specjalizuje się w ekonomii. W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w zespole odpowiedzialnym za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską odpowiadał za obszar energetyki oraz transportu.

Kurtyka

 

Kurtyka jest też autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce opisanego wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem po raz pierwszy jako koncepcja w książce „New Electricity and New Cars”.

 

za portalem: 

https://portalkomunalny.pl/michal-kurtyka-zostal-wiceministrem-srodowiska-376888/

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w "Rynek Instalacyjny 5/2017":

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

pod redakcją: dr inż.  Agnieszka  Ludwińska, dr inż.  Joanna  Paduchowska  


Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Ze względu na malejące zasoby wody pitnej na świecie i rosnące na nią zapotrzebowanie celowe jest stosowanie rozwiązań mających na celu jej racjonalne użytkowanie i ograniczających zużycie. Problematyka oszczędzania wody pitnej łączy aspekt ochrony środowiska i ma wymiar ekonomiczny, z pewnością dobitniej przemawiający do jej odbiorców. Dlatego w instalacjach sanitarnych budynków powinny być stosowane rozwiązania pozwalające na ograniczenie zużycia wody wodociągowej.
Zużycie wody w gospodarstwach domowych zależy głównie od standardu wyposażenia pomieszczeń w przybory i urządzenia sanitarne oraz nawyków higienicznych użytkowników instalacji. W Polsce obserwuje się zmniejszenie średniego dobowego zużycia wody przez jedną osobę – obecnie wynosi ono przeciętnie 95 dm3, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to nawet 160 dm3 [1, 2].

Jednak to zmniejszenie zużycia tylko w niewielkim stopniu wiąże się z koniecznością ochrony środowiska. Przede wszystkim względy ekonomiczne związane ze wzrostem cen wody i opomiarowaniem jej zużycia w gospodarstwach domowych wpłynęły na zmianę nawyków użytkowników instalacji wodociągowych [1].

Zmniejszenie zużycia wody wynika z jej ceny, ale także ze stosowania wodooszczędnych przyborów sanitarnych, tj. pralki czy zmywarki, baterii z perlatorami i ogranicznikami wypływu oraz wyposażonych w podwójne przyciski płuczek zbiornikowych do misek ustępowych o mniejszych pojemnościach wody (maksymalna pojemność zbiornika wody zgodnie z dyrektywą UE [3] wynosi obecnie 6 l).

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają także kompleksowe rozwiązania pozwalające na racjonalne zużycie wody pitnej. Są to instalacje dualne polegające na wykorzystaniu wody deszczowej czy ścieków szarych.

Przy stosowaniu tego typu rozwiązań należy się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem elementów tych systemów i montażem dodatkowych instalacji w budynku.

Trzeba jednak położyć także nacisk na aspekt ekologiczny wynikający ze zmniejszenia zużycia wody pitnej, który musi nieść za sobą dodatkowe nakłady finansowe. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu instalacji dualnej w budynku należy przeprowadzić analizę finansową przedsięwzięcia, ale ostateczna decyzja nie powinna bazować wyłącznie na jej wynikach.

Zapotrzebowanie na wodę w instalacjach wodociągowych i możliwości wykorzystania wody deszczowej

Strukturę zużycia wody na potrzeby bytowo-gospodarcze w budynku mieszkalnym przedstawiono na rys. 1 [4].

Z kolei rys. 2 [5] pokazuje zużycie wody w gospodarstwie domowym z podziałem na poszczególne przybory sanitarne.

Tylko część z przedstawionych na rysunkach potrzeb bytowo-gospodarczych wymaga zasilania wodą pitną spełniającą wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [6].

Wodę służącą do prania, sprzątania czy spłukiwania misek ustępowych lub pisuarów z powodzeniem można zastąpić wodą deszczową lub szarą.

Dzięki zastosowaniu instalacji dualnej można zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę pitną o około połowę.

Wykorzystanie wody deszczowej do tych celów ma szereg zalet, do których oprócz zmniejszenia zużycia wody wodociągowej zaliczyć można także mniejsze zużycie środków piorących ze względu na niską twardość wody deszczowej czy też uniknięcie opłat za odprowadzenie niewykorzystanej wody deszczowej do kanalizacji.

Woda deszczowa to woda pochodzenia naturalnego powstająca wskutek opadów atmosferycznych. Jej jakość zależy od powierzchni, z której jest zbierana, a także od stanu czystości powietrza atmosferycznego (zawartości sadzy, pyłów przemysłowych czy pyłków roślin w powietrzu).

Wody deszczowe spłukują różnego typu substancje z powierzchni, po których spływają, np. z terenów stacji benzynowych czy z dróg asfaltowych. Stają się wtedy ściekiem zawierającym substancje ropopochodne, jony metali ciężkich i wiele innych niebezpiecznych substancji [1].

Wody deszczowe stanowią poważny problem w miastach i na terenach o gęstej zabudowie. Dlatego duży nacisk kładzie się na projektowanie systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, pozwalających na ich zagospodarowanie w miejscu powstania [7].

Schematy i bibliografia: http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4229,wykorzystanie-wody-deszczowej-w-instalacjach-sanitarnych-budynkow 

 

04 lipca br Sejm zajmie się nowelizacją Prawa wodnego, aktu obowiązującego w całości dopiero od stycznia.

To już jego trzecia – i do tej pory największa – nowelizacja.

 

Nowelizacja ma obniżyć rygory formalne związane z postępowaniami administracyjnymi, ułatwić pobieranie opłat za usługi wodne i rozstrzygnąć liczne wątpliwości interpretacyjne.

W kwietniu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk nazwał Prawo wodne „dyskusyjnym lub kontrowersyjnym w wielu przypadkach” i zapowiedział jego szybką naprawę.


Kilkanaście dni później na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się pierwszy projekt nowelizacji. Wzbudził on wiele wątpliwości, bowiem pominięty został np. etap konsultacji branżowych.

Kolejna wersja nowelizacji pojawiła się pod koniec maja. Przewiduje ona m.in.:

-zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,

-umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu,

-zakaz wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych,

-do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane opłaty za usługi wodne,

-opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł,

-w stosunku do poprzedniej wersji nowelizacji zrezygnowano z pomysłu powszechnego opomiarowania ścieków.

 

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie w większości zapisów po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Szerzej na temat nowelizacji Prawa wodnego w artykule mec. Joanny Kostrzewskiej z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners „Prawo wodne do zmiany” na łamach najnowszego numeru miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

 

informacja ze strony:  

https://portalkomunalny.pl/nowelizacja-prawa-wodnego-w-sejmie-376834/?utm_source=Newsletter+Portal+Komunalny&utm_campaign=8d2f854275-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_5x&utm_medium=email&utm_term=0_7e14588433-8d2f854275-64555317

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

organizuje

 

 

w dniach: 3 października 2019 – 4 października 2019 

w Warszawie

 

"Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy

 

Instalacji i Sieci Sanitarnych".

 
W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, które odbędą się w Warszawie w dniach 3 – 4 października 2019 r.

Nadrzędnym celem Warsztatów jest stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego. Celami szczegółowymi Warsztatów są: podniesienie poziomu wiedzy specjalistów branży sanitarnej, praktyczna wymiana wiedzy między specjalistami danej dziedziny m.in. na temat prowadzonych projektów, umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych i rozwiązania problemów specyficznych dla danej specjalności, edukacja studentów, młodego pokolenia projektantów oraz przyszłych rzeczoznawców.

Zakres Warsztatów obejmuje następujące dziedziny: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja. Kolejny raz również Warsztaty będą podzielone na poszczególne sesje tematyczne, realizowane jednocześnie w osobnych salach, co umożliwi uczestnikom wybór najbardziej interesujących dla nich prelekcji i dyskusji. Planujemy również zaproszenie studentów i doktorantów kierunków inżynieria środowiska i budownictwo, a także kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Uzupełnieniem Warsztatów będzie kolacja integracyjna, która odbędzie się 3 października 2019 r., umożliwiająca nawiązanie bliższych relacji pomiędzy uczestnikami.

Zapraszamy!

Anna Bogdan - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

https://www.facebook.com/events/245899412826696/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

 

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

197453
DzisiajDzisiaj259
WczorajWczoraj349
W tym tygodniuW tym tygodniu1269
W tym miesiącuW tym miesiącu8734
WszystkichWszystkich1974535