logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

Technologia BIM - nasza przyszłość?

 

Technologia BIM to model informacji o obiekcie budowlanym. To zarządzanie informacją o budynku, obejmujące organizację i kontrolę procesów inwestycyjnych. Wokół BIM-u pojawiło się sporo nieprawdziwych informacji. Jakich?

Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński, pisząc o BIM, zwrócił się z następującym apelem: - Pomyślmy jednak o nim głębiej. Nie tylko poprzez marketingowy obraz jego możliwości, ale to, jak sposób jego wdrażanie odciśnie się na naszej pracy i kondycji polskiego budownictwa.

Warto zacząć od próby odczarowania technologii BIM i rozwiania przynajmniej kilku związanych z nim mitów.

 

Mit 1. Technologia BIM to oprogramowanie 3D

 

Wśród osób, które nie zetknęły się bliżej z BIM-em, często panuje przekonanie, że BIM to... i tu pada nazwa oprogramowania wykorzystywanego w tej metodologii, oferowanego przez najsilniejszego producenta na rynku. Jest to na pewno jego sukces marketingowy, ale należy pamiętać, że każde oprogramowanie służące np. do obliczeń inżynierskich, modelowania, przeglądania modeli, pozyskiwania danych z modelu i ich obróbki, zarządzania danymi jest tylko narzędziem w metodologii BIM. Nieprawdziwe jest również twierdzenie, że BIM to CAD 3D.

Należałoby wyjaśnić, co się kryje pod skrótem BIM. Jego rozwinięcie odnosi się do trzech pojęć.

Technologia BIM (Building Information Model) to model informacji (czasami nazywany modelem informacyjnym lub cyfrowym) o obiekcie budowlanym.

Nie tylko budynku, ale o obiekcie budowlanym rozumianym tak, jak zdefiniowano to w Prawie budowlanym, czyli także budowli, obiekcie infrastrukturalnym itp.

Model BIM jest bazą danych zawierającą wszystkie niezbędne informacje opisujące obiekt, nie tylko dane geometryczne (głównie w trzech wymiarach), ale też cechy fizyczne, funkcjonalne, parametry techniczne, dane kosztowe i inne. Stanowi zasób wiedzy pozwalający w tym samym
czasie wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, a następnie zarządcy gotowego obiektu, uzyskać informacje, które są wiarygodną podstawą do podejmowanie decyzji w całym cyklu życia obiektu od najwcześniejszej koncepcji, przez projektowanie, realizację, oddanie do użytku i eksploatację aż do rozbiórki.

BIM (Building Information Modeling) to modelowanie informacji o obiekcie budowlanym.

Tworzenie modelu BIM to wirtualne budowanie obiektu podobnie jak w rzeczywistości, ale bez realnych kosztów błędów, takich jak np. kolizje. Pozwala na etapie projektowania na dobór optymalnych rozwiązań, analizę kosztów i harmonogramu jego realizacji. Na etapie budowy stanowi dokumentację służącą realizacji, a wprowadzanie na bieżąco do modelu rzeczywistych zmian w trakcie wykonywania robót sprawia, że po zakończeniu budowy model jest wiarygodną dokumentacją powykonawczą.

Po oddaniu do użytkowania przekazany zarządcy nieruchomości model ułatwia eksploatację, a na bieżąco weryfikowany w przypadku planowanej rozbudowy, przebudowy lub remontu jest rzeczywistą inwentaryzacją obiektu.


BIM (Building Information Management) to zarządzanie informacją o obiekcie budowlanym, obejmujące organizację i kontrolę procesów inwestycyjnych, z wykorzystaniem danych zawartych w modelu.

Istotne znaczenie ma w tym procesie centralna baza i punkt wymiany informacji (Common Data Enviroment - CDE - wspólne środowisko danych), dostępne jednocześnie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i zastępujące dotychczas stosowaną praktykę dwu- lub wielostronnej wymiany korespondencji.

Mit 2. Open BIM to, przez analogię do OpenOffice, ogólnodostępne bezpłatne oprogramowanie służące do modelowania informacji o obiekcie budowlanym.

 

Nie ma obecnie powszechnie dostępnego, bezpłatnego, otwartego oprogramowania do modelowania BIM.

Zainicjowany przez organizację building- SMART i kilku wiodących dostawców oprogramowania openBIM to uniwersalne podejście do wspólnego projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych w oparciu o otwarte standardy, zapewnianiające dostęp do informacji zawartych w modelu niezależnie od zastosowanego do jego tworzenia oprogramowania i systemu informatycznego. Standaryzacja obejmuje trzy obszary: danych, procesów i terminologii. Najbardziej znany jest międzynarodowy standard zapisu modelu cyfrowego IFC (Industry Foundation Classes), dzięki któremu model można przenosić między różnymi programami.

Można go także w tym formacie oglądać (bez możliwości edycji) w bezpłatnych przeglądarkach dostępnych na rynku.

 

Mit 3. Technologia BIM służy tylko (głównie) projektantom.

 

Opinia ta wynika zapewne stąd, że to właśnie projektanci, na początku procesu inwestycyjnego, zaczynają tworzyć model. Przy obecnym stopniu wdrażania metodologii BIM w naszym kraju to właśnie w pracowniach projektowych dzieje się dzisiaj najwięcej. Często jest to wymuszane przez inwestorów lub wykonawców.

BIM jest metodologią mającą zastosowanie w całym cyklu życia obiektu. Na naszym rynku modele BIM w nieznacznym jeszcze stopniu są wykorzystywane do zarządzania obiektami. A to właśnie zarządca nieruchomości (właściciel) chociażby tylko ze względu na czas eksploatacji jest największym beneficjentem tej metodologii. W dalszej kolejności wykonawca, a w najmniejszym stopniu projektant.

 

Mit 4. Zostanie wprowadzony obowiązek stosowania technologii BIM przy wszystkich obiektach budowlanych.

 

W krajach, w których stosowanie metodologii BIM jest mniej lub bardziej obowiązkowe, nie trzeba jej stosować przy wszystkich obiektach (np. w Wielkiej Brytanii obowiązek dotyczy tylko centralnych zamówień publicznych o wartości powyżej 100 mln GBP).

 

Mit 5. Technologia BIM stanowi zagrożenie dla małych firm projektowych.

 

Podobne obawy i opór ze strony małych firm projektowych towarzyszyły wprowadzeniu CAD i komputerów do projektowania. Przypomnę, że cena komputera klasy PC odpowiadała wówczas przeciętnym rocznym zarobkom. Dla obniżenia kosztów oprogramowanie po prostu kradziono. Dzisiaj komputery i CAD w projektowaniu są standardem.

Obecnie najwięcej obaw wśród właścicieli małych, często jednoosobowych, firm projektowych budzą stosunkowo wysoki koszt oprogramowania, jego odmienność od dotychczas stosowanych programów CAD oraz większe wymagania sprzętowe. Pomógłby je zmniejszyć przekonywający rządowy program wdrożenia BIM w Polsce, który obejmowałby z jednej strony standaryzację tej metodologii, a z drugiej system wsparcia finansowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczonego na zakup sprzętu, oprogramowania i szkolenie, tak jak to miało miejsce w przypadku wdrażania BIM w Wielkiej Brytanii. Pomimo to BIM, choć nie zawsze w pełni i zgodnie z regułami tej metodologii, jest coraz częściej stosowany w polskim budownictwie. Jest również produktem eksportowym. Obecnie na rynku istnieje coraz więcej firm (głównie małych) świadczących usługi w zakresie modelowania głównie na rynek brytyjski i do Irlandii.

Poziom produktywności w budownictwie był niezmienny lub nawet się obniżał w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Szukając metod poprawy tego stanu, uznano BIM za narzędzie pozwalające uzyskać redukcję kosztów, zwiększenie produktywności i wydajności działań.

Według „Podręcznika dotyczącego wprowadzenia modelowania informacji o obiektach budowlanych przez europejski sektor publiczny”, opracowanego przez zespół zadaniowy ds. BIM Komisji Europejskiej (EU BIM Taskgroup), zastosowanie BIM w sektorze budowlanym i nieruchomości przyczyni się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i promowania konkurencyjności, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw (sektora MŚP).

Rewolucja polegająca na cyfryzacji sektora budownictwa już trwa i jest nieuchronna.

windows

 

Łukasz Gorgolewski
BIM manager

Za portalem :Inzynier budownictwa

Wydanie warunków technicznych wg projektu

znowelizowanego Prawa budowlanego.

 

 

Nie będzie można pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

Co więcej przedsiębiorstwo będzie je musiało wydać w ciągu 30 dni. Gdy przekroczy ten termin, może zapłacić 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia. Takie ułatwienia dla inwestorów przewiduje nowela prawa budowlanego.

Ministerstwo Inwestycji chce doprecyzować zasady wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Skierowana w połowie kwietnia do konsultacji publicznych duża nowelizacja prawa budowlanego zmienia również przepisy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Eksperci nie mają wątpliwości, że to dobre rozwiązania dla inwestorów.

- Proponowane zmiany powinny zaprowadzić wreszcie porządek w zakresie wydania warunków przyłączenia do sieci– uważa dr Martyna Sługocka z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, specjalizująca się w prawie budowlanym.

- Obecnie kwestia ta jest ustalana przez rady gmin w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków i wygląda inaczej w każdej jednostce samorządu terytorialnego, w tym często bardziej rygorystycznie niż w proponowanych przepisach. Uregulowanie tych warunków na poziomie ustawowym zniweluje wątpliwości i niepewność po stronie inwestorów – ocenia ekspertka.

 

Nowe ustawowe terminy


Obecnie ustawa nie określa terminów na wydanie warunków. W efekcie każda gmina ustala je dowolnie. Dlatego resort, by przyspieszyć i usprawnić realizację inwestycji, w szczególności mieszkaniowych, proponuje dwa terminy:

14 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej

30 dni w pozostałych przypadkach


W szczególnie uzasadnionych przypadkach istniej możliwość przedłużenia terminów – odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni.

 

Co więcej warunki będą ważne tylko 2 lata. - Skoro na ich podstawie realizowane ma być przyłącze do sieci wodociągowo kanalizacyjnej warunki powinny być aktualne ze względu na prawne i techniczne wymagania oraz dostosowane do aktualne – uzasadnia wnioskodawca. Gdy przedsiębiorstwo wodociągowe nie wyrobi się w ustawowym terminie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody będzie mógł nałożyć 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia.

Bez opłat za wydanie warunków

Ponadto zgodnie z nowelizacją przedsiębiorstwa nie będą mogły pobierać opłaty za wydanie warunków, a także ich za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane. Obecnie wiele gmin określa takie opłaty w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zdaniem projektodawcy robią tak, mimo iż nie mają do tego prawa. - Żadna ustawa, w tym ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - nie daje gminie upoważnienia do pobierania opłaty za wydawanie warunków przyłączenia, dokonywanie odbioru przyłączy i dokonywanie innych związanych z tym czynności – czytamy w uzasadnieniu.

Plan sytuacyjny obowiązkowy

 
Mateusz Faron z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy zwraca uwagę jeszcze na inne zmiany. – Wydaje się, że ministerstwo wsłuchało się w głos branży dotyczący potrzeby dołączenia przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do wniosku o wydanie warunków technicznych – odpowiedniego dokumentu graficznego – mówi.
Nowela określa bowiem minimalny zakres wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Jednym z jego elementów ma być plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego. - Tym samym, prawdopodobnym jest, iż nieaktualna stanie się dotychczasowa linia orzecznicza organów oraz sądów, które odmawiały przedsiębiorstwom prawa do żądania jakichkolwiek map lub planów na etapie wydawanie warunków technicznych – dodaje Mateusz Faron. Ponadto we wniosku będzie trzeba też określić zapotrzebowania na wodę czy ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

Nowelizacja ma zacząć obowiązywać trzy miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Obecnie jednak Ministerstwo Infrastruktury analizuje uwagi zgłoszone do projektu podczas konsultacji.

Za portalem: Prawo.pl

 

DOM BEZ RACHUNKÓW

 

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS, jako partner merytoryczny zaprasza do lektury poradnika „DOM BEZ RACHUNKÓW”.

 

Celem poradnika jest pomoc projektantom, architektom i instalatorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła i ciepłej wody w domach jedno lub dwurodzinnych.

 

Poradnik traktuje o systemach grzewczych z pompą ciepła z funkcjami ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz pompom ciepła służącym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp współpracującą z siecią energetyczną (on-grid) i funkcjonującą w ramach systemu opustu.

 

Pliki do pobrania na stronie: http://portpc.pl/7-kongres-materialy/

 Dom Bez Rachunków1 724x1024

Źródło informacji: newsletter kwiecień 2019:
COW Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja oraz Główna Sekcja COW  <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRZYPOMINAMY

 

Przypominamy Państwu o drugiej edycji 

Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

 

organizowanych przez

 

Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

 

które odbędą się w Warszawie w dniach 3 – 4 października 2019r.

 

 

Zapisy na Warsztaty ruszają już 6 maja!

 

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.

 

warsztaty

Prostsze i szybsze procedury, brak możliwości podważenia pozwolenia na budowę po 5 latach, większe bezpieczeństwo pożarowe – takie zmiany w Prawie budowlanym proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

Tak jak zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, projekt nowelizacji Prawa budowlanego trafił do konsultacji.

 

Nad propozycjami zmian w ustawie pracował zespół ekspertów doradzających ministrowi.

Wiele rozwiązań, które znajdą się w projekcie, wynika z rekomendacji tego zespołu. – Ze względu na kompleksowość zmian rekomendacje będą wprowadzone w dwóch etapach. Najpierw zajmiemy się nowelizacją Prawa budowlanego, później nową ustawą o planowaniu przestrzennym – powiedział Jerzy Kwieciński.

Najistotniejszą zmianą będzie zmniejszenie zakresu dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

Projekt techniczny zawierający między innymi rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne będzie składany w urzędzie na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Wprowadzało to niepewność prawną. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można jej już podważyć.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom skuteczniej egzekwowany będzie, przewidziany w Prawie energetycznym, obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej.

Te zmiany wynikają z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Jeśli przedsiębiorca zarządzający siecią będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki.

W projekcie ustawy znajdzie się też zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 

Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych – co najmniej 20-letnich – samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

W nowelizacji Prawa budowlanego pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku czy naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 m². Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. huśtawki w parku i inne obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej.

Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Źródło: MIiR

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KAPRIN    KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

197188
DzisiajDzisiaj190
WczorajWczoraj390
W tym tygodniuW tym tygodniu996
W tym miesiącuW tym miesiącu6083
WszystkichWszystkich1971884