logo          



POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  



PZITS

 
 
 


 

Kocioł V klasy i kotły niższej generacji - różnice

 

 

Strony internetowe producentów, witryny sklepowe oraz doradcy klienta kuszą inwestorów kotłami klasy V.

Są one nie tylko wydaje, ale i przyjazne dla środowiska.

W porównaniu do wcześniejszej III generacji, emitują aż 3 razy mniej szkodliwych pyłów do atmosfery.

Kotły klasy V są droższe od kotłów klasy III. Koszt kotła klasy V na ekogroszek (dla domu jednorodzinnego) to ok. 8 – 10 tys. zł.

Klasa III bywa nawet o połowę tańsza. Kocioł wyższej generacji nie ma rusztu awaryjnego, dzięki czemu możliwe jest korzystanie wyłącznie z ekogroszku – co stanowi wartość dodaną, zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska. Kwestie ekologii jednak nie zawsze przemawiają do wyobraźni inwestorów, ale oszczędności już tak.

Kotły klasy V mają bardzo wysoką sprawność, która wynosi często ponad 90%.

Dla porównania sprawność kotłów III klasy to ok. 75%, a tzw. kopciuchów maksymalnie 50-60 %.

 

Dobór komina do kotła – nigdy na odwrót!


Wybierając kocioł V klasy należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór średnicy komina.

Tu pomocne mogą okazać się zapisy w dokumencie DTR. W przypadku kotłów opalanych drewnem, węglem czy ekogroszkiem sytuacja jest prosta – wówczas wystarczy porównać zapisy z dokumentacji kotła z projektem własnego komina. Warto wspomagać się również projektem instalacyjnym, w którym znajduje się typ kotła i średnica komina, w razie wątpliwości należy omówić problem z kierownikiem budowy.

Stosując kotły V generacji opalane pelletem, użytkownik może trafić na pułapkę w dokumentacji DTR, odnośnie sugerowanej średnicy dla kotła Ø100 lub Ø120. Nie jest to błąd – kocioł przy tak małej średnicy będzie pracował. Należy jednak wiedzieć, że polskie prawo reguluje minimalną średnicę dla kominów dymowych, która wynosi Ø150 lub 140x140. Jeśli zatem użytkownik dobierze średnicę niższą od rekomendowanej, może mieć problem z odbiorem.

 

By mieć pewność co do skuteczności i prawidłowości całej instalacji, dla kotłów klasy V opalanych pelletem, gdzie w DTR średnica jest niższa niż Ø 150, zalecamy zastosowanie średnicy zgodne z przepisami. Dla kominów ceramicznych Ø 160, natomiast dla wkładów stalowych Ø 150, przy czym można zastosować podłączenie (czopuch) redukcyjne zgodny z zapisami DTR.

Kotły klasy V bez żadnych ingerencji mogą współpracować z naszymi nowoczesnymi kominami.

Ich sercem jest rura izostatyczna, odporna na wysokie temperatury, działanie wilgoci i agresywnego kondensatu. Co istotne jest bardzo szczelna, a dzięki cienkim ściankom bardzo szybko się rozgrzewa, zapewniając prawidłowy ciąg kominowy.

A to z kolei jest niezmiernie ważne przy odprowadzaniu spalin z kotłów, również V klasy – Dariusz Pilitowski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Jawar.

 

Kotły najwyższej generacji są bardzo sprawne i emitują spaliny o niskiej temperaturze, które wychładzają się w kominie, tworząc bardzo dużą ilość kondensatu.

Łączy się on z kwasami i innymi związkami chemicznymi, które powstają w procesie spalania, generując przy tym bardzo agresywny płyn.

Nie każdy komin i rura wytrzymują takie warunki. Tego rodzaju kotły pracują w nadciśnieniu, czyli spaliny są wtłaczane przez wentylator do komina i we wszelkie nieszczelności.

W kominach nieszczelnych lub wykonanych z materiałów niskiej jakości, bardzo szybko pojawią się wykwity kondensatu, a w przypadku kominów stalowych następuje korozja. Z tego względu niezbędny jest wysoko wydajny, jakościowy system kominowy odporny na takie warunki.

 

Dobór komina do kotła – o czym jeszcze trzeba pamiętać

 

Praca komina podłączonego do kotła klasy V przypomina bardziej pracę komina spalinowego niż dymowego, ponieważ czasami jest on przewymiarowany, znajduje się tam ciśnienie, a panujące warunki są mokre.

Należy pamiętać, że są one bardzo trudne – aby poprawić ciąg kominowy oraz zmniejszyć lub wyeliminować kondensację w kominie należy zadbać o dobrą izolację.

Jakościowe systemy kominowe wyposażone są w odpowiednią izolację w postaci wełny mineralnej, natomiast przy technologiach renowacyjnych, gdzie montowana jest rura ceramiczna lub wkład stalowy do komina z cegły, konieczne jest ocieplenie rur.

W przypadku montażu wkładu stalowego należy używać wyłącznie materiałów certyfikowanych i atestowanych, z blachy kwasoodpornej gatunku 1,4404 o grubości 0,8 i większej.

Wysokojakościowym materiałem do izolowania (zasypania przestrzeni miedzy rurą, a obudową) jest perlit ekspandowany. To lekki materiał pochodzenia naturalnego, o ziarnach w kształcie wielościanu, doskonale dopasowujący się do przestrzeni, który nie ma tendencji do zakleszczania rur. Dodatkowo ma właściwości niepalne, bezzapachowe, jest obojętny chemicznie. Często wykorzystywany w technologii remontowej, ale również do izolowania kominów z zamontowanym wkładem stalowym. Zwłaszcza w przypadku wkładów stalowych, które są przewodnikami, perlitem zasypuje się przestrzeń pomiędzy obudową a wkładem.

Górę komina należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i nie wypuszczać wkładu powyżej obudowy więcej niż 10 cm.

Przy stosowaniu się do powyższych zaleceń praca układu komin – kocioł będzie przebiegała bezawaryjnie przez wiele lat, pod warunkiem przeprowadzania okresowych przeglądów kominiarskich.

 

6 dodatkowych zasad doboru komina do kotła 5 klasy. 

 

Projektantów jak i inwestorów zainteresuje też informacja o planach powstania bazy danych urządzeń grzewczych.

W bazie znajdą się informacje o urządzeniach grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich.

Jednolita i ogólnodostępna baza urządzeń grzewczych


W bazie znajdą się informacje o urządzeniach grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz dane urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zestawienie obejmie wyłącznie urządzenia, na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze.

 

Zbiór informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw, a więc wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w Programie, nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień.

Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń grzewczych pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno-emisyjnych urządzeń.

Budowa bazy i jej sukcesywna aktualizacja potrwa do końca 2021 r.

Bazę przygotuje Instytut Ochrony Środowiska.

Projekt będzie kosztował około 1,2 mln zł. Finansowanie zapewnia NFOŚiGW.

 

za portalem :Inżynier budownictwa

 

Jesienny sezon szkoleniowy

 

Rozpoczynamy nowy sezon szkoleniowy. Od 17 września do połowy grudnia zapraszamy Państwa na szkolenia branżowe dla projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, pracowników administracji budowlanej, nadzoru budowlanego, ekspoatatorów i zarządców nieruchomości oraz służb technicznych przedsiębiorstw komunalnych.

 

Rozpoczynamy szkoleniem na aktualny temat ochrony przed zalaniami wodami deszczowymi z pokazaniem problematyki, sposobów zabezpieczenia oraz stosowanych urządzeń. Swoje nowości zaprezentują firmy KESSEL i NAVOTECH

 

Kolejny temat to zaprezentowanie  innowacyjnej technologii czasowego i odwracalnego upłynniania gruntów w robotach ziemnych oraz omówienie zarządzania jakością w robotach kanalizacyjnych z perspektywy zamawiającego i wykonawcy.
Gościnnie  swoją ofertę zaprezentuje producent szalunków do wykopów - firma KOPRAS

 

We wrześniu zapraszamy również na kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne, którego celem jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne.

 

Zapraszamy projektantów i wszystkie osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami projektowami na szkolenia w zakresie zapoznania się z podstawami pracy w AutoCadzie oraz w programie REWIT.
Szkolenia te prowadzone sa przez profesjonalnych trenerów firmy CadSoft. Po ukończeniu kursów uzyskuje się certyfikat Autodesku.

Cała oferta szkoleniowa znajduje się tutaj. 

 

ZAPRASZAMY

 

Od 29 sierpnia 2019 roku kolejne zmiany

w Prawie budowlanym i Prawie energetycznym

 

I.  29 sierpnia 2019 roku wprowadzona będzie zmiana  Prawa budowlanego dzięki Dz.U.2019.1524 (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1524/1) - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw


"Art. 2.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2a wyrazy "w odnawialnych źródłach energii" zastępuje się wyrazami "z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł";

2) w art. 29 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm. 2 ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;". "

 

II.  również 29 sierpnia 2019 roku  dzięki tej samej USTAWIE o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, mamy również zmianę Prawie energetycznym :

 

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517 i 1520) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 3 pkt 55 otrzymuje brzmienie:
"55) prosument energii odnawialnej - prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 20;";

2) w art. 6c:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
"1a. Prosumentowi energii odnawialnej będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji energii wytworzonej w tej mikroinstalacji.",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem, prosument ten może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do Koordynatora, o którym mowa w art. 31a, z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu w tym zakresie.";

3) w art. 7:
a) w ust. 8d5:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji;",
– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) dane o lokalizacji mikroinstalacji.";
b) uchyla się ust. 8d9,
c) w ust. 8g pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;
2) 150 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.";

4) w art. 8 w ust. 1 po wyrazach "lub odłączenia od sieci mikroinstalacji" dodaje się wyrazy ", lub odmowy dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2a, w zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej";

5) w art. 9 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:
1) wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:
a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji,
b) dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4
- biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, oraz wymagania w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.";

6) w art. 9g po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:
"6b. Rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.";

7) w art. 31a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Przy Prezesie URE działa Koordynator do spraw negocjacji, zwany dalej "Koordynatorem", prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami energii odnawialnej będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi wynikłych z umów:";

8) w art. 31d:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Postępowanie przed Koordynatorem wszczyna się na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem.
2. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie przez odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.",
b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) kopię korespondencji odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem z przedsiębiorstwem energetycznym dotyczącej sporu lub oświadczenie odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.",
c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument energii odnawialnej będący konsumentem nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu;";

9) w art. 31e:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Jeżeli z informacji, o której mowa w art. 31d ust. 4 pkt 1, wynika, że odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument energii odnawialnej będący konsumentem wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1, Koordynator przekazuje Prezesowi URE tę informację.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Jeżeli odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument energii odnawialnej będący konsumentem wystąpi z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 w trakcie toczącego się postępowania przed Koordynatorem, Prezes URE zawiesza z urzędu postępowanie prowadzone w trybie art. 8 ust. 1, po jego wszczęciu.";

10) w art. 31f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na poziomie, który nie utrudnia znacząco odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentowi energii odnawialnej będącemu konsumentem dostępu do postępowania.";

11) w art. 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Koncesję na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii, po raz pierwszy wydaje się wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tej instalacji, służące do wytwarzania tej energii:
1) spełniają wymagania określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii albo
2) posiadają ważne potwierdzenie zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub deklarację zgodności z właściwymi normami wystawione przez ich producenta dla danej lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji.";

12) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE, na koszt przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzone taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła - w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia taryfy.".

 

 informacja z portalu internetowego: Engineer vs LAW

 

 

 Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych.

 

To już ostatni moment, aby wziąć udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Zamknięcie rejestracji nastąpi 27 września.


W trakcie wydarzenia zaplanowane są prelekcje plenarne oraz cztery bloki panelowe, w których udział wezmą doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

W ciągu 2 dni przedstawionych będzie 20 warsztatów panelowych oraz 25 prezentacji Partnerów.

Wszystkie warsztaty i prezentacje będą odbywać się jednocześnie w 5 salach.

Tematy omawiane podczas Warsztatów będą poruszać kwestie związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Tematy warsztatów panelowych:


• Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce.
• Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC.

• Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta?
• Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie.
• Dom bez rachunków.
• Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną.
• Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
• Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku.
• Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
• Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle.
• Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych.
• Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku.
• Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji, czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej.
• Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
• Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego.
• Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie.
• Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
• Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook.
• Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study.


Tematy prezentacji Partnerów:


• Zwieńczenia przypowierzchniowe studni kanalizacyjnych. Przyczyny powstawania uszkodzeń oraz warunki zwiększania trwałości eksploatacyjnej.
• Pompy i zestawy pompowe służące przeciwpożarowemu zaopatrzeniu w wodę wg najnowszych wymagań prawnych i Krajowej Oceny Technicznej CNBOP.
• Systemy do zagospodarowywania wód opadowych.
• System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych i w obiektach przemysłowych.
• Izolacje Armacell w technice instalacyjnej – co nowego?
• Projektowanie energooszczędnych systemów chłodniczych w oparciu o nowoczesne rozwiązania firmy Blue BoxWykorzystanie potencjału oszczędności energii w wentylacji – wentylatory ZerAx® i koncepcja EC+Innowacyjna przepompownia hybrydowa EcoLIFT XL firmy KESSEL – ekonomiczny sposób odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej oraz skuteczna ochrona tych obiektów przed przepływem zwrotnym.
• Nowoczesne rozwiązania ciepłownicze, Logotermy – mieszkaniowe stacje wymiennikowe.
• Nowatorskie rozwiązania techniczne kanalizacji sanitarnej w budynkach wysokich Systemy zamocowań Niczuk.
• Para technologiczna. Regulacja temperatury w wymiennikach ciepła w warunkach zmiennych obciążeń i występowania przeciwciśnienia po stronie instalacji kondensatowej.
• Montażu klap ppoż. na przykładzie rozwiązań LindabŁączniki zabezpieczone przed wysunięciem Nova Siria jako rozwiązanie służące do łączenia rurociągów o dużych średnicach i rozmaitym wykonaniu materiałowym.
• Zalety instalacji z rur miedzianych – jeden materiał, wiele zastosowań i korzyści.
• Kotły średniej i dużej mocy. Kocioł ARES Tec – najbezpieczniejsze rozwiązanie na rynku.
• Wysokosprawne filtry tłuszczowe w profesjonalnych okapach kuchennych – zalety wynikające ich zastosowania.
• Oszczędność energii w instalacjach HVAC przy wykorzystaniu nowoczesnych produktów BELIMO.
• Innowacyjne systemy Uponor zwiększające bezpieczeństwo wody pitnej w budynkach.
• Innowacyjne urządzenia VERANO serii freshAIR+Wydajne systemy klimatyzacji precyzyjnej dla centrów przetwarzania danych – przegląd rozwiązań i technologii.


Szczegółowe informacje dotyczące programu, opłat i rejestracji dostępne są na stronie www.warsztaty.pzits.pl.

 

Cena dla uczestników będących członkami PZITS 350 zł i uczestnicy niebędący członkami PZITS 400 zł.

Wprowadzono zmiany w prawie w zakresie:


kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.



W maju i czerwcu 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w prawie:

 

17.05.2019

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 933)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

01.06.2019

weszło w zycie

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. poz. 849, z późn. zm.) i ma związek z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. poz. 2518), która m.in. wprowadziła terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Nowe rozporządzenie zawiera wykaz rodzajów urządzeń technicznych, których obsługa i konserwacja wymaga posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego, oraz wskazuje okresy ważności zaświadczeń (5 lub 10 lat). Akt prawny określa także postępowanie mające na celu sprawdzenie wymaganych kwalifikacji oraz tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

07.06.2019

ogłoszono

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

14.06.2019

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

26.06.2019

weszła w zycie

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080)

Nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405, z późn. zm.) wprowadza zmiany, które łagodzą dotychczas obowiązujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Istotną zmianą jest umożliwienie osobom niebędącym rolnikami indywidualnymi nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha zamiast 0,3 ha jak dotychczas. Taką działkę będzie można kupić także na terenie miasta. Jednakże na terenie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę, a w przypadku gdy powierzchnia nabytych działek przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą. Natomiast brak jest ograniczeń co do liczby kupowanych działek położonych w mieście. Ustawa nie znosi jednak prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa (KOWR). Do innych zmian należy zaliczyć zezwolenie na swobodne (tj. bez zgody KOWR) nabycie nieruchomości rolnej przez nierolnika w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku, a także w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. Ponadto rozszerzono katalog przypadków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnych za zgodą dyrektora KOWR, na przykład o przypadki nabycia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego. Według nowych przepisów skrócony został z 10 do 5 lat wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rolnego na zakupionej ziemi oraz okres, przez który nabyta nieruchomość nie może być sprzedana ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Nowe regulacje dopuszczają zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie sądu.

Aneta Malan-Wijata

za Inżynierem budownictwa

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,zmiany_w_prawie_-_maj__czerwiec_2019,12082

 

Wspierają nas:

       KELVIN  SPLASTIC  METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

189762
DzisiajDzisiaj299
WczorajWczoraj381
W tym tygodniuW tym tygodniu1068
W tym miesiącuW tym miesiącu8126
WszystkichWszystkich1897627