logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


   

 

Prawo budowlane - nowelizacja 2020

 

 

Przepisy nowelizujące ustawę Prawo budowlane wejdą w życie 19 września 2020 roku.

 

Co zmieni się w przepisach?

 

Prawo budowlane - nowelizacja 2020 ma na celu uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego.

Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w której:


1) zmodyfikowano definicję pojęcia „obszar oddziaływania obiektu”, wskazując, że przy jego ustalaniu należy uwzględnić wyłącznie przepisy odrębne wprowadzające ograniczenia w zabudowie terenu, wykreślając zwrot odnoszący się do ograniczeń w zagospodarowaniu terenu;


2) wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, takie jak:
– uszczegółowienie wymagań, jakie powinien spełniać wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej do właściwego ministra w sprawie udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo,
– ustanowienie zakazu udzielania zgody na odstępstwo w postępowaniach dotyczących legalizacji samowoli budowlanych,
– zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na odstępstwo w przypadku dostosowywania istniejących obiektów budowlanych do wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ich nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania (w takim przypadku może być udzielona zgoda wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej);


3) określono wymaganą długość praktyki do uzyskania specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń;

 

4) utworzono nowe przejrzyste katalogi obiektów i robót budowlanych wymagających zgłoszenia oraz niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia;


5) zwolniono z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowę:
– tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
– przepustów o powierzchni przekroju do 0,85 m2,
– urządzeń melioracji wodnych,
– bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie,
– stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych,
– naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;

 

6) wprowadzono nowe zasady sporządzania projektu budowlanego, który będzie się składał z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, przy czym dwie pierwsze części będą podlegać zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast projekt techniczny ma być przedkładany do organu nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;


7) ograniczono do trzech liczbę egzemplarzy projektu budowlanego składanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę;


8) nałożono nowe obowiązki na projektanta związane z wprowadzonym podziałem projektu budowlanego na części;


9) dokonano zmian w przepisach regulujących istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę, stanowiąc, że istotne odstąpienie występuje, gdy przekroczono powierzchnię zabudowy obiektu budowlanego o 5% oraz zrezygnowano z oceny parametru dotyczącego kubatury obiektu, a ponadto dodatkowo uznano za istotne odstępstwo zmianę źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej na źródło opalane paliwem stałym;


10) wprowadzono zmiany usprawniające procedurę przeniesienia pozwolenia na budowę oraz praw wynikających ze zgłoszenia;


11) uchylono obowiązek zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;


12) utworzono wykaz robót budowlanych, które wymagają ustanowienia przez inwestora kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz doprecyzowano obowiązki kierownika budowy;


13) uszczegółowiono przepisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy, a także regulacje odnoszące się do tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;


14) w nowym rozdziale zatytułowanym „Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy” uregulowano sprawy dotyczące budowy obiektów budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia (lub pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia), wprowadzając jednocześnie pewne rozwiązania upraszczające procedurę legalizacyjną;


15) dodano przepisy umożliwiające przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego w stosunku do samowoli budowlanych powstałych ponad 20 lat temu (regulacja nie ma zastosowania do samowoli budowlanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych);


16) uporządkowano i doprecyzowano przepisy dotyczące zakończenia budowy, w tym m.in. określono przypadki, kiedy możliwe jest częściowe oddanie inwestycji do użytkowania, doprecyzowano listę dokumentów, które mają być dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;


17) wprowadzono pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;


18) określono nową procedurę dotyczącą kar za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego, w tym wprowadzono możliwość wielokrotnego nakładania kar z tego tytułu;


19) wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących okresowych kontroli obiektów budowlanych, wskazując, jakie informacje powinien zawierać protokół z przeprowadzonej kontroli;


20) ustanowiono obowiązek przedłożenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego;


21) przekazano do właściwości wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji sprawy dotyczące realizacji linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu – także niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej.

 


Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. nowelizuje także 23 inne ustawy.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) określono terminy, w których przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej, oraz zaostrzono kary pieniężne za niewydanie w terminie warunków przyłączenia do sieci.

 

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) określono terminy na wydanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci, to jest 21 dni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, oraz 45 dni w pozostałych przypadkach. Za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej będą nakładane kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) zmiana polega na przyznaniu Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (GINB) kompetencji do wyznaczania w drodze decyzji jednostek oceny technicznej oraz krajowych jednostek oceny technicznej, jak również ograniczania zakresu właściwości tych jednostek, a także w przypadku stwierdzenia, że jednostka przestała spełniać wymagania, uchylania wydanych decyzji. GINB będzie też uprawniony do monitorowania działania i kompetencji wyznaczonych jednostek oraz będzie prowadził wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

Aneta Malan-Wijata

https://inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,prawo_budowlane___nowelizacja_2020,12803

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290205
DzisiajDzisiaj268
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2190
W tym miesiącuW tym miesiącu31196
WszystkichWszystkich2902052