logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 W dniu 14.10.2020 o godz. 11.00 zapraszamy na interesujący webinar.


Będzie to prezentacja i szkolenie związane z omówieniem najnowszych trendów rozwojowych w zastosowaniu systemów rurowych oraz kształtek z polietylenu oraz zalet stosowania kształtek z PE100RC.

 

 

Temat przewodni:

 

"Wieloaspektowe podejście do tematyki kształtek polietylenowych w oparciu o sytuację prawną, oraz obecne wymagania rynku."
Pierpaolo

Prezentacja przygotowana przez pana Pierpaolo Frassine - długoletniego członka Europejskich Komisji Standaryzacyjnych, współautora kilkunastu Norm z zakresu tworzyw sztucznych, związanego w latach 1995-2011 z firmą Plasson a obecnie z firmą Plastitalia. (Dyrektor ds. Badań i Rozwoju).


Koordynatorem i przedstawicielem firmy Plastitalia po stronie polskiej będzie pan Krzysztof Cichos pełnomocnik ds. technicznych firmy Willi.


Jednym z głównych założeń spotkania będzie pokazanie możliwych kierunków rozwoju, narzuconych przez problemy powstałe w bieżącej eksploatacji rurociągów wodnych.

 

Tematyka szczegółowa


Polietylen (jako materiał), zalety i charakterystyka, wysokoefektywne kształtki


Polietylenowe systemy rurowe oraz charakterystyka komponentów


Analiza dokumentów komercyjnych i technicznych


Technologia łączenia, zgrzewanie elektrooporowe vs. zgrzewanie doczołowe


Kontrola jakości i certyfikacja produktów


Stosowanie kształtek PE w budowie i eksploatacji rurociągów


Techniczne i ekonomiczne aspekty użycia kształtek z materiału PE100RC


Sytuacja prawna i akty normalizacyjne dotyczące kształtek PE


Metody weryfikacji jakości wyrobów i polityka jakości producentów kształtek


Zastosowanie kształtek w rurociągach: ich wpływ na warunki pracy i zmiany warunków hydraulicznych


Wpływ na środowisko. Jakie zmiany w perspektywie i wnioski.


Prezentacja firmy PLASTITALIA

plastitalia  pe  willi

   

 

Prawo budowlane - nowelizacja 2020

 

 

Przepisy nowelizujące ustawę Prawo budowlane wejdą w życie 19 września 2020 roku.

 

Co zmieni się w przepisach?

 

Prawo budowlane - nowelizacja 2020 ma na celu uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego.

Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w której:


1) zmodyfikowano definicję pojęcia „obszar oddziaływania obiektu”, wskazując, że przy jego ustalaniu należy uwzględnić wyłącznie przepisy odrębne wprowadzające ograniczenia w zabudowie terenu, wykreślając zwrot odnoszący się do ograniczeń w zagospodarowaniu terenu;


2) wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, takie jak:
– uszczegółowienie wymagań, jakie powinien spełniać wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej do właściwego ministra w sprawie udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo,
– ustanowienie zakazu udzielania zgody na odstępstwo w postępowaniach dotyczących legalizacji samowoli budowlanych,
– zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na odstępstwo w przypadku dostosowywania istniejących obiektów budowlanych do wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ich nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania (w takim przypadku może być udzielona zgoda wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej);


3) określono wymaganą długość praktyki do uzyskania specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń;

 

4) utworzono nowe przejrzyste katalogi obiektów i robót budowlanych wymagających zgłoszenia oraz niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia;


5) zwolniono z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowę:
– tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
– przepustów o powierzchni przekroju do 0,85 m2,
– urządzeń melioracji wodnych,
– bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie,
– stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych,
– naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;

 

6) wprowadzono nowe zasady sporządzania projektu budowlanego, który będzie się składał z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, przy czym dwie pierwsze części będą podlegać zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast projekt techniczny ma być przedkładany do organu nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;


7) ograniczono do trzech liczbę egzemplarzy projektu budowlanego składanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę;


8) nałożono nowe obowiązki na projektanta związane z wprowadzonym podziałem projektu budowlanego na części;


9) dokonano zmian w przepisach regulujących istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę, stanowiąc, że istotne odstąpienie występuje, gdy przekroczono powierzchnię zabudowy obiektu budowlanego o 5% oraz zrezygnowano z oceny parametru dotyczącego kubatury obiektu, a ponadto dodatkowo uznano za istotne odstępstwo zmianę źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej na źródło opalane paliwem stałym;


10) wprowadzono zmiany usprawniające procedurę przeniesienia pozwolenia na budowę oraz praw wynikających ze zgłoszenia;


11) uchylono obowiązek zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;


12) utworzono wykaz robót budowlanych, które wymagają ustanowienia przez inwestora kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz doprecyzowano obowiązki kierownika budowy;


13) uszczegółowiono przepisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy, a także regulacje odnoszące się do tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;


14) w nowym rozdziale zatytułowanym „Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy” uregulowano sprawy dotyczące budowy obiektów budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia (lub pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia), wprowadzając jednocześnie pewne rozwiązania upraszczające procedurę legalizacyjną;


15) dodano przepisy umożliwiające przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego w stosunku do samowoli budowlanych powstałych ponad 20 lat temu (regulacja nie ma zastosowania do samowoli budowlanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych);


16) uporządkowano i doprecyzowano przepisy dotyczące zakończenia budowy, w tym m.in. określono przypadki, kiedy możliwe jest częściowe oddanie inwestycji do użytkowania, doprecyzowano listę dokumentów, które mają być dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;


17) wprowadzono pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;


18) określono nową procedurę dotyczącą kar za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego, w tym wprowadzono możliwość wielokrotnego nakładania kar z tego tytułu;


19) wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących okresowych kontroli obiektów budowlanych, wskazując, jakie informacje powinien zawierać protokół z przeprowadzonej kontroli;


20) ustanowiono obowiązek przedłożenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego;


21) przekazano do właściwości wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji sprawy dotyczące realizacji linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu – także niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej.

 


Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. nowelizuje także 23 inne ustawy.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) określono terminy, w których przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej, oraz zaostrzono kary pieniężne za niewydanie w terminie warunków przyłączenia do sieci.

 

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) określono terminy na wydanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci, to jest 21 dni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, oraz 45 dni w pozostałych przypadkach. Za nieterminowe wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej będą nakładane kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) zmiana polega na przyznaniu Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (GINB) kompetencji do wyznaczania w drodze decyzji jednostek oceny technicznej oraz krajowych jednostek oceny technicznej, jak również ograniczania zakresu właściwości tych jednostek, a także w przypadku stwierdzenia, że jednostka przestała spełniać wymagania, uchylania wydanych decyzji. GINB będzie też uprawniony do monitorowania działania i kompetencji wyznaczonych jednostek oraz będzie prowadził wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

Aneta Malan-Wijata

https://inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,prawo_budowlane___nowelizacja_2020,12803

 

Modernizacja sieci gazowej w Lublinie - rury RADPOL

 

Inwestycja miała miejsce w samym centrum Lublina, w okolicy Al. Racławickich. Trwały tam prace obejmujące m.in. wymianę sieci gazowej na odcinku Ronda Honorowych Krwiodawców oraz skrzyżowania z ul. Lipową.

6

Nowa sieć gazowa została ułożona przy pomocy rur odpornych na zarysowania i propagacje pęknięć, rur RC MULTIsafe® 2L wyprodukowanych przez RADPOL S.A. i posiadających pełną certyfikację PAS1075.

Są one, głównie ze względu na parametry wytrzymałościowe, przeznaczone do układania technikami alternatywnymi (bezwykopowymi), jednak sprawdzają się również przy montażu tradycyjnym ponieważ nie wymagają obsypki piaskowej. Rury RC MULTIsafe® łączy się analogicznie jak popularne niegdyś rury ze zwykłego PE100.

3       4   2

Rury RC MULTIsafe®2L układane w ramach wymiany starego gazociągu w Lublinie łączone były typowymi metodami jak zwykłe rury PE 100. Na zdjęciu widzimy łączenie za pomocą zgrzewania doczołowego.

 

Link do artykułu : https://www.radpol.eu/pl/blog/2020-07-29/modernizacja-sieci-gazowej-w-lublinie

 

 

ZAPRASZAMY

 

w dniu 06.10.2020  roku na spotkanie z przedstawicielami firm UPONOR Infra oraz WOFIL

 

Tematem spotkania jest:

 

Zarządzenie projektem w sytuacji kryzysowej na przykładzie awarii kolektorów

doprowadzających ścieki do Oczyszczalni Czajka w Warszawie

– wnioski z doświadczeń z 2019 i 2020.

 

Szczegółowe zagadnienia poruszane w trakcie naszego webinaru będą obejmowały:

 

Charakterystyka prowadzonych działań we współpracy z Inwestorem/Gestorem Sieci od fazy początkowej do fazy końcowej tłoczenia ścieków do OŚ:

- Potrzeba: Natychmiastowe zatrzymanie zrzutu nieczystości ścieków do Wisły

- Rozwiązanie: Budowa w trybie pilnym tymczasowego rurociągu tłocznego

- zakres wykonanych przez Uponor Infra prac 2019

- realizacja zadania „pod klucz” 2020r

- Rozwiązania projektowe Uponor Infra – odpowiedź na najpoważniejsze problemy związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, transportową i przemysłową

 

Spotkanie będzie prowadzil pan Paweł Pill Doradca Techniczny UPONOR Infra

Zaprezentowane zostaną filmy z realizacji obu działań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Potwierdził również udział pan Robert Muszański z firmy WOFIL, która zapewnia ozonowanie kierowanych do Wisły ścieków.

Charakterystyka prowadzonych działań przy awarii kolektora (2019/2020)
1. Możliwości dezynfekcji ścieków surowych – przegląd technologii (chlor, OWWO, woda utleniona).
2. Awaria instalacji kanalizacyjnej i możliwości techniczne dostarczenia technologii.
3. Możliwości techniczne zastosowania technologii.
4. Wpływ technologii na urządzenia znajdujące się na trasie przepływających ścieków po dezynfekcji.
5. Wpływ technologii na skażenia odbiornika (Wisły).
6. Wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska co do zastosowanej technologii.
7. Dostawa sprzętu, produkcja OWWO i dozowanie do ścieków w 2019 r.


Wszystkie założenia wymienione powyżej dla awarii w 2020 r.


8. Możliwości wykorzystania urządzeń do produkcji OWWO w innych dziedzinach gospodarki wodno – ściekowej.

 

Spotkanie rozpoczynamy o godz. 11.00 - zapisy poprzez sekretariat PZITS- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon 501-810-149

Rurociągi Czajka

 

 

 

XXVIII  Zebranie  Delegatów PZITS 

 

 

 11 grudnia 2020 r.

 

W dniu dzisiejszym zakończyła się kadencja naszych władz naczelnych Zarządu Głównego PZITS, trwająca od 2016 do 2020 roku.

W trybie on-line odbyła się dzisiaj druga część (wyborcza) XXVIII Zebrania Delegatów PZITS.

Wybrano nowego Prezesa, Zarząd Główny, skład Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Delegata do .Rady Krajowej FSN-T NOT.

 

Anna Bogdan  Prezes PZITS w kadencji 2020 - 2024

ANNA BOGDAN
DR HAB. INŻ., PROF. POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska PW (2002 r.), stopień naukowy doktora uzyskała w 2007 r., doktora habilitowanego w 2012 r. Zawodowo przez wiele lat związana z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym pracowała w Zakładzie Ergonomii na stanowisku kierownika Pracowni Obciążeń Termicznych. Kilka lat temu wróciła do korzeni, na Politechnikę Warszawską, na Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  i Inżynierii Środowiska (dawniej IŚ).

Specjalizuje się w badaniu interakcji cieplnych między człowiekiem a otoczeniem, wpływem środowiska cieplnego na organizm człowieka oraz rozwiązaniami HVAC kształtującymi jego najbliższe otoczenie. W kręgu zainteresowań są również różnice w fizjologii człowieka (rozumianej bardziej „technicznie” niż „medycznie”), a w konsekwencji w odczuwaniu środowiska wewnętrznego wynikające ze zmienności osobniczych, zatem… temat różnic między kobietami i mężczyznami jest jej bardzo bliski.

 

 

W kadencji 2016 – 2020 pełniła w Zarządzie Głównym PZITS funkcję wiceprezesa, była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Warsztatów PZITS, jednej z ważniejszych technicznych konferencji organizowanych przez Zarząd Główny PZITS oraz współorganizatorem 39 Zjazdu Gazowników.


W pracy najbardziej lubi ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań, prowadzenie badań i analiz, czasem dość zaskakujących wyników, zdobywanie nowej wiedzy oraz rozwiązywanie konkretnych problemów.
Życzymy sukcesów w działaniu i satysfakcji z pracy w Stowarzyszeniu.

 

Krystyna Korniak    Prezes PZITS w kadencjach 2012 - 2016 oraz 2016 - 2020

W imieniu Zarządu Oddziału składam również, w tym miejscu, podziękowania dotychczasowej
Prezes PZITS, kol. Krystynie Korniak-Figa

za jej pełną poświęcenia i zaangażowania pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.


Podejmujemy pałeczkę starając się działać nadal na rzecz szerzenie wiedzy i postępu technicznego
w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracji środowiska, podnoszenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST  MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
 UPONOR GRUNDFOS
 
  KESSEL     
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

290201
DzisiajDzisiaj229
WczorajWczoraj960
W tym tygodniuW tym tygodniu2151
W tym miesiącuW tym miesiącu31157
WszystkichWszystkich2902013