logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

 

Wydział                                     logo Wydziału

 

Jubileusz 30 - lecia 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
– uroczysta Rada Dziekańska w dniu 20 października 2023 roku

 

Dzięki życzliwości władz Wydziału oraz dzięki aktywnej współpracy pracowników naukowych Wydziału z naszym katowickim oddziałem PZITS, otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dziekańskiej, w związku z powyższymi uroczystościami.

 Wydział w swoim nowym kształcie funkcjonuje już 30 lat ale jego historia jest znacznie dłuższa.


Początki działalności Wydziału sięgają 1945 roku kiedy to jesienią na ówczesnym Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym powstała Katedra Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Ogrzewania i Wietrzenia, którą kierował prof. dr inż. Eliasz Zielski przybyły do Gliwic ze Lwowa.

Prof. Eliasz Zielski był pierwszym w Polsce doktorem nauk technicznych w dziedzinie ogrzewnictwa i wentylacji. Pierwszą siedzibą Wydziału był gmach dzisiejszego Wydziału Budownictwa i miał tam swoją ( jedna z kilku) siedzibę do połowy lat 90-tych XX w.


Już w 1946 roku Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania podzieliła się na dwie jednostki – Katedrę Budowy Wodociągów i Kanalizacji (kierownik prof. mgr inż. Eugeniusz Zaczyński) oraz Katedrę Techniki Sanitarnej, którą kierował do swojej śmierci w marcu 1953 roku prof. E. Zielski. Jego następcą został prof. mgr inż. Tadeusz Chlipalski.

W 1953 roku na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym wyodrębniono Oddział Inżynierii Sanitarnej, który posiadał już cztery katedry, w tym Katedrę Techniki Sanitarnej.
6-go kwietnia 1955 roku, zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego, utworzono osobny Wydział Inżynierii Sanitarnej, który składał się już z 10 katedr, a jedną z nich była Katedra Ogrzewnictwa i Wentylacji (kierownikiem pozostał prof. Chlipalski).


W 1971 roku, przeprowadzono kolejną reorganizację łącząc katedry zespołowe w jeden duży Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska.


W 1981 roku doszło do kolejnej reorganizacji – w miejsce Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska powstały dwa o istotnie różniących się korzeniach naukowych – Instytut Inżynierii i Technologii Wody, Ścieków i Odpadów oraz Instytut Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza pod kierownictwem prof. Mierzwińskiego. W 1984 roku uległa zmianie nazwa Wydziału – na Wydział Inżynierii Środowiska (pod tą nazwą jako pierwszy w Polsce), co bardziej odpowiadało zakresowi działalności naukowej i dydaktycznej obu instytutów.(1)


W 1993 roku nastąpiło połączenie dwóch wydziałów – Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Mechanicznego Energetycznego w najsilniejszy na  Uczelni Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.


Jest to dla Wydziału moment przełomowy, mający ogromne znaczenie dla jego rozwoju.


Jubileusz połączenia Wydziałów był okazją do przedstawienia osiągnieć oraz wyróżnienia osób mających ogromne zasługi dla jego rozwoju.

                                                                               fot. Maciej Mutwil 103
Obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki kształci studentów na kierunkach:
biotechnologia
energetyka
gospodarka obiegu zamkniętego
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
mechanika i budowa maszyn energetycznych (nowy kierunek)
modelowanie komputerowe

Od następnego semestru na wydziale ruszy nowy kierunek - energetyka jądrowa.

Na jubileuszu obecne były władze Politechniki Śląskiej - prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju oraz prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także władze wydziału.

                                                fot. Maciej Mutwil 1             fot. Maciej Mutwil 2
W trakcie wystąpień podkreślano bogaty dorobek Wydziału jak również jego ogromne znaczenie dla regionu. Poniżej kilka cytatów z najważniejszych wystąpień:
- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jest perłą w koronie Politechniki Śląskiej. Ma on ogromne znaczenie, nie tylko dla uczelni ale także dla naszego regionu. Na Śląsku sprawy związane z energetyką, z inżynierią środowiska mają kluczowe znaczenie. My nadajemy trendy w rozwoju energetyki, oczywiście z uwzględnieniem ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i konsumpcji - powiedział prof. Janusz Kotowicz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, który był także dziekanem tego wydziału.

fot. Maciej Mutwil 55

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki powstał w 1993 roku z połączenia Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego Energetycznego. – Połączenie obu wydziałów było bardzo dobrą decyzją. Dzisiaj aspekty zarówno energetycznie, jak i środowiskowe są jak najbardziej aktualne. Mamy coraz więcej wyzwań i zagrożeń związanych z ochroną środowiska. Co ważne nasz wydział dysponuje zarówno bardzo dobrą kadrą naukową jak i infrastrukturą badawczą – powiedział prof. Mariusz Dudziak, dziekan wydziału.

fot. Maciej Mutwil 123

Obecny na uroczystości prezydent Gliwic Adam Naumann, podkreślił znaczenie jakie wydział ma dla miasta i regionu. - Jest to wydział który zajmuje się niezwykle istotną dziedziną jaką jest inżynieria i ochrona środowiska. Samorząd terytorialny ma w tym zakresie ważne zadania, do tego dochodzą wyzwania dzisiejszych czasów, czyli dekarbonizacja, zmiana miksu energetycznego, zaopatrzenia miasta w energię. To bardzo ważne kwestie, dlatego cały czas współpracujemy z wydziałem czerpiąc stąd wiedzę – podkreślił prezydent.

 fot. Maciej Mutwil 68

 

Współpracując od wielu lat z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki, mieliśmy zaszczyt jako oddział PZITS-u wziąć udział w wyżej opisanej uroczystości.
Wsparcie merytoryczne wydziału oraz liczny udział jego wykładowców jako naszych prelegentów, jest dla nas gwarancją rzetelnego wypełniania zapisów statutowych w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków.


W trakcie uroczystości mieliśmy możliwość wręczenia dziekanowi wydziału, prof. Mariuszowi Dudziakowi, listu gratulacyjnego z podkreśleniem osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych, jak również podziękowaniem za wieloletnią współpracę.

W ramach podziękowań, kol. Prezes oddziału katowickiego PZITS Ewa Dworska, wręczyła Dziekanowi Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki  okolicznościowy grawer.

fot. Maciej Mutwil 122

 

Bardzo serdecznie, w imieniu wszystkich naszych członków oraz inżynierów branży sanitarnej, gratulujemy dotychczasowego dorobku i spektakularnego rozwoju. Wydział z tak kwalifikowaną kadrą naukową jest gwarantem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu przygotowania, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, kolejnych specjalistów w branży inżynierii środowiska i energetyki.

Życzymy powodzenia i realizacji planów w kolejnych latach.

fot. Maciej Mutwil 127

 

(1) - https://www.polsl.pl/rie1/katedra/historia/

 

Budynki z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej.

Jednorodzinny dom pasywny.

 

„Nowe budynki, zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, są predysponowane do osiągania stosunkowo wysokiego stopnia samowystarczalności energetycznej. W UE przygotowywane są regulacje zmierzające do tego, by budynki zużywały jak najwięcej energii odnawialnej wyprodukowanej na miejscu. Umożliwi to osiąganie bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych i realizację polityki suwerenności oraz samowystarczalności energetycznej państw, a także wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju.”

Powyższy tekst to cytat z 6 numeru Rynku Instalacyjnego, artykułu przygotowanego przez pana Pawła Lachmana.

Czy możliwe jest uzyskanie dla budynków jednorodzinnych samowystarczalności energetycznej? W swoim artykule Paweł Lachman opisuje przeprowadzoną symulację opartą o konkretne założenia. Założenia obejmowały zastosowanie magazynu energii elektrycznej.

Jakie były wyniki tej symulacji – znajdziecie Państwo odpowiedź w ww artykule lub w trakcie
                       naszego szkolenia organizowanego w dniu 20 listopada 2023 roku (godz.11.00 - on-line).

Na szkoleniu dowiecie się również w jaki sposób i dzięki czemu można zwiększyć roczny poziom samowystarczalności energetycznej.
Dla poszerzenia wiedzy kierunkowej warto sięgnąć do poradnika PORT PC dla architektów, projektantów i inwestorów pt. Domy zeroemisyjne w programie „Moje Ciepło”.

Zaktualizowany poradnik jest dostępny pod adresem: https://portpc.pl/pdf/11Kongres/4_Poradnik_Domy_zeroemisyjne_w_programie_Moje_Cieplo_edycja_2023.pdf

 

W tym samym numerze Rynku Instalacyjnego (nr6/2023), redaktor Waldemar Joniec podaje konkretny przykład realizacji kierunku budowy domów samowystarczalnych energetycznie. Jak to osiągnąć? Wysoki poziom samowystarczalności energetycznej i komfortu oraz niskie koszty eksploatacji najłatwiej obecnie osiągnąć, budując w standardzie pasywnym oraz korzystając z instalacji fotowoltaicznej, wentylacji z odzyskiem ciepła i pompy ciepła. Istotne znaczenie ma także świadome, przemyślane użytkowanie budynków.
Na szkoleniu omawiany będzie szczegółowo konkretny przykład budowy takiego budynku i zaprezentowane zostaną wyniki badań po 5 latach eksploatacji testowanego budynku pasywnego.


Szczegółowo omówione będą następujące elementy:wizualizacja bud pasywnego


- etap planowania i wyboru technologii,
- budowa i budynek oraz samowystarczalność energetyczna
- wentylacja
- instalacja c.co. i c.w.u. oraz chłodzenie
- instalacja PV, magazyn i odbiorniki
- koszty eksploatacyjne
- edukacja – jak nie popełniać błędów

 

Paweł Lachman  Paweł Lachman - Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła  PORT PC

 

Główne zadania PORT PC
Główne cele prowadzonych działań to:
– zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła,
– rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła
– stworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce

Waldemar Joniec  Waldemar Joniec - redaktor naczelny miesięcznika Rynek Instalacyjny w Grupa MEDIUM

Rynek Instalacyjny to od lat źródło fachowej wiedzy na temat instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej klimatyzacji oraz wentylacji.

Rynek Instalacyjny to nowoczesne czasopismo techniczne dla projektantów instalacji i instalatorów branży wod-kan i HVAC. Publikowane są w nim praktyczne artykuły techniczne i opisy innowacyjnych, pilotażowych instalacji.

Omawiane są tematy związane z:

- wentylacją i klimatyzacją,
- systemami i urządzeniami grzewczymi,
- sieciami i instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
- sterowaniem i optymalizacją pracy instalacji,
- OZE i energooszczędnością.

Rynek Instalacyjny towarzyszy polskiej branży instalacyjnej od 1993 r., w ciągu roku wydawanych jest 10 numerów pisma.

* - ilustracja budynku pasywnego:  Źródło: Wirlebenhaus

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE W DNIU 20.11.2023

godz.11.00 - szkolenie w trybie on-line

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.501-810-149

 

projektuj 430X430

 

Nueva Terrain jako członek społeczności PBPSA (Światowego Stowarzyszenia Producentów Systemów Polibutylenowych) ma zaszczyt zaprosić na nadchodzące seminarium internetowe.

6 grudnia 2023 r., godz. 13:00

 

Webinar PBPSA to okazja na bezpośrednią współpracę z producentami! To także możliwość zadawania pytań w formie „na żywo” dotyczących wytrzymałości rur z tworzyw sztucznych, odporności na ciśnienie i temperaturę.

Kluczowe tematy:

- Znaczenie wyboru odpowiedniego materiału na systemy rurociągów.

- Odkrycie niezawodnego działania polibutylenu (PB-1).

- Wgląd w odporność na ciśnienie i temperaturę rur z tworzyw sztucznych.

 

Linki informacyjne:

 

https://www.pbpsa.com/webinar-polybutene-piping

rejestracja tutaj:

https://www.pbpsa.com/webinar-polybutene-piping#form1

 

Informacje dodatkowe:

- Webinar będzie w języku angielskim,

- Webinar jest bezpłatny,

- Dostępny online -  po zarejestrowaniu, każdy uczestnik otrzyma link do Webinaru,

- Materiałów szkoleniowych nie będzie.

 


Webinar jest prowadzony przez menedżera ds. marketingu PB i dyrektora technicznego PB firmy LYONDELLBASELL (LYB).


LYONDELLBASELL (LYB) jest jednym z największych na świecie producentów surowców tworzyw sztucznych.

Produkują (oprócz PB) także PPR, PVC, PERT, HDPE i wiele innych tworzyw sztucznych – tak więc jest to szczególnie miarodajne źródło informacji technicznej.

Można dodać, że LYB ma także oddział w Polsce: https://basellorlen.pl/pl/


Webinar będzie nagrany i dostępny także dla osób chcących powtórzyć materiał czy nie mogących wziąć udziału w tym czasie.

 

 

Jak wykorzystać symulację komputerową do optymalizacji przestrzeni miejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju?

 

Prezentowaliśmy już na prowadzonym przez nas szkoleniu zastosowanie symulacji komputerowej w zakresie wsparcia prawidłowego projektowania i użytkowania  zbiorników wód opadowych oraz weryfikacji skuteczności kanałów do retencjonowania wód opadowych. (19.10.2023r)

komora przelewowa

 

Ale to tylko jedno z wielu zastosowań. Możliwości symulacji komputerowej są niezwykle przydatne i możliwe do zastosowania w projektowaniu przyjaznej i przede wszystkim bezpiecznej dla jej mieszkańców przestrzeni miejskiej.

 

Firma MESCO, która zajmuje się wdrażaniem w życie i wsparciem wszelkich działań związanych z zagadnieniami symulacji komputerowej przygotowała webinar, w którym pokazano jak wykorzystać analizy CFD do projektowania  przestrzeni miejskiej. 

 

Firma udostępniła dla naszych członków link do organizowanego przez nią webinarium:

https://www.youtube.com/watch?v=8_Dlen-iXf0

 

 

Podczas spotkania zostały omówione poniższe tematy:

1. Analiza komfortu wiatrowego przechodniów – Cundall Polska sp. z o.o.

2. Oddziaływanie wiatru na obiekty budowlane – Politechnika Śląska

3. Symulacje przepływu wewnątrz budynków i tuneli – Politechnika Śląska

4. Modelowanie systemu kanalizacyjnego – od ogółu do szczegółu. – CDM Smith

5. Jak Wam się powodzi? Nie przelewa się? Analiza numeryczna powodzi. – MESco

6. Practical examples of simulations for cities based on Bremen and St. Gallen. – Virtual City Systems

 

Szerszy zakres symulacji komputerowej z wykorzystaniem w budownictwie można zobaczyć również pod następującym linkiem: 
https://youtu.be/dM5g3lyS5bE

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z propozycjami firmy MESCO oraz do czynnego wykorzystania sumulacji kompyterowej zarówno na etapie projektowania jak również do zoptymalizowania już funkcjonujących rozwiązń.

 

Wspierają nas:

LEMTER       KELVIN  METALPLAST    KAPRIN MESCO  AMIBLU AERECO  AMARGO   
NUEVA TERRAIN   STEINZEUG-KERAMO
  GRUNDFOS
 
  KESSEL    ELPLAST+   
UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

264973
DzisiajDzisiaj1722
WczorajWczoraj1618
W tym tygodniuW tym tygodniu9918
W tym miesiącuW tym miesiącu12417
WszystkichWszystkich2649733