logo 2021          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


SYLWETKI HONOROWYCH CZŁONKÓW I PREZESÓW KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITS*

 

jzientek Jerzy Ziętek

(1901-1985)
Członek honorowy PZITS

 

Urodził się 10.06.1901 r. w Gliwicach.
W 1919 r, jako działacz plebiscytowy na Śląsku, z bronią w ręku bierze udział w Oddziałach Frontowych Powstania. Po podziale Górnego Śląska uchodzi z rodziną do Tarnowskich Gór, gdzie w latach 1922-1929 pracuje w Zarządzie Powiatowym. W 1929 r. zostaje wybrany do Samorządu Gminnego w Radzionkowie. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. bierze udział w walkach frontowych. W okresie okupacji pracuje w Związku Radzieckim, gdzie w 1943 r. zgłosił się do tworzących się formacji Odrodzonego Wojska Polskiego, w którym pełnił funkcję zastępcy dowódcy dywizji. Po wyzwoleniu Polski, w latach 1945-1963 pracuje jako zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Od roku 1964 do 1973 pełnił funkcję przewodniczącego WRN w Katowicach, a w latach 1973-1975 funkcję wojewody katowickiego. W roku 1963 r. zostaje wybrany przez Sejm na członka Rady Państwa, a w 1980 r. na zastępcę przewodniczącego Rady Państwa.

Był honorowym prorektorem kilku cyklicznych konferencji odbywających się w Ka-towicach nt. oczyszczania ścieków. Z racji pełnionych funkcji w administracji państwowej czynnie wspierał działania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitar-nych, szczególnie w kierunku poprawy stanu sanitarnego Śląska. Trwałym symbolem Jego pracy na terenie Śląska były inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz troska o tereny zielone, rekreacyjne i uzdrowiska.

W uznaniu wielkich zasług dla wszechstronnego rozwoju techniki sanitarnej na terenie woj. katowickiego XVIII Zjazd Delegatów PZITS obradujący w Łodzi w 1975 r. nadał mu godność Członka Honorowego PZITS.

Za długoletnią pracę zawodową oraz społeczną został odznaczony: Orderem Bu-downiczych Polski Ludowej, Sztandarem Pracy I Klasy, Krzyżem Komandorskim Odrodzenia z Gwiazdą, Krzyżem Grunwaldzkim, Krzyżem Virtuti Militari, Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz szeregiem innych odznaczeń.

 

 S.Murzyn 

Stanisław Murzyn  

(1911-2002)   
Członek honorowy PZITS  


Urodził się 2.08.1911 r. w Krzesławicach koło Myślenic. Od najmłodszych lat marzył aby zostać in¬żynierem. Swoją naukę zawodu rozpoczął u księży Michalitów w Pawlikowicach, którą kontynuował w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. Po woj-nie ukończył studia na Politechnice w Gliwicach uzyskując tytuł inżyniera mechanika.

Pracę zawodową rozpoczął w 1945 r. w Miejskich Zakładach Gazowych i Wodociągowych w Bielsku jako kierownik techniczny nad odbudową zdewastowanych urządzeń produkcyjnych gazowni i zakładu uzdatniania wody. W latach 1946-1953 obejmował stanowisko kierownika technicznego, później kierownika w gazowni Świętochłowicach przeprowadzając odbudowę mocno zniszczonych jednostek produkcyjnych gazowni, uzyskując w ten sposób większą wydajność produkcyjną gazu dla przemysłu i miast: Katowic, Świętochłowic, Chorzowa-Batorego, Siemianowic, Rudy Śląskiej i Łagiewnik. W tym okresie pracował również w zespole projektowym rozbudowy rozdzielczego odbioru i przesyłu gazu koksowniczego, celem jego zagospodarowania i likwidacji pochodni w śląskich koksowniach.

W latach 1953-1955 pracował w Zjednoczeniu Instalacji Sanitarnych w Katowicach na stanowisku dyrektora zjednoczenia, przeprowadzając jego reorganizację i tworząc trzy przedsiębiorstwa robót instalacyjnych w Katowicach, Gliwicach i Bielsku Białej. Od roku 1955-1964 pracował w biurze projektów „Miastoprojekt" Katowice w charakterze kierownika pracowni i starszego projektanta. W tym czasie z jego inwencji powstała pokaźna ilość projektów gazyfikacji miast i osiedli takich jak: Gołonóg - Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin - Syberka, Katowice - Ligota, Katowice - Centrum - Koszut-ka, Ruda Śląska, Cieszyn, Bielsko-Biała, Chorzów, Mysłowice, Rokitnica, Ząbkowice. Dzięki tym przedsię¬wzięciom gazownictwo powiększyło wydatnie zasięg obsługi kon-sumentów, wzrosły warunki bytowe lud-nościi i nastąpiła poprawa warunków ochrony środowiska regionu Śląska.

W latach 60-tych pracował w Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Paliwowo-Energetycznej w Katowicach, w zespole uzgadniania dokumentacji, jako specjalista do spraw gospodarki gazowej i olejowej. W tym okresie notuje się wiele jego osiągnięć w zakresie racjonalnej gospodarki gazowej z wykorzystaniem w maksymalnym stopniu odpadowych gazów palnych, co znalazło szczególne zastosowanie praktyczne w Za-kładach Chemicznych „Oświęcim" oraz Zakładach Azotowych „Chorzów". Ponadto przyczynił się do wprowadzenia postępu technicznego w gazownictwie preferując po-przez OIGPE nowe kierunki budowy gazowych rur rozdzielczych w układzie średnio-prężnym oraz rur z tworzyw sztucznych polietylenowych.

Oprócz absorbującej pracy zawodowej w latach 1946-1973 pracował jako nauczyciel dochodzący w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Chorzowie. W okresie pracy w GOZG prowadził liczne kursy w zakresie gazownictwa dla pracowników zatrudnionych w przemyśle gazowniczym. Prowadził także wykłady i ćwiczenia z zakresu gazownictwa na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Katowicach.

Do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wstąpił w kwietniu 1945 r. W Katowickim Oddziale PZITS pełnił szereg funkcji. W latach czterdziestych był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Oddziału. Przez 6 lat był przewodniczącym sekcji gazowniczej oraz zastępcą przewodniczące¬go Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Za pracę zawodową oraz społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym: Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego", Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITS, Odznaką Tysiąclecia. Otrzymał też niezliczoną ilość dyplomów uznania za pracę zawodową i społeczną, w tym dyplom uznania nadany przez Zarząd Główny PZITS za ofiarną i długoletnią pracę w Zrzeszeniu. Był Honorowym Członkiem PZITS.

 

 

jrutkiewiczJarosław Rutkiewicz

(1923-1995)
Członek honorowy PZITS

 

Urodził się 03.09.1923 r. we Wrześni, w której spędził dwa lata swojego życia. Następnie mieszkał w Poznaniu i Bysławiu, gdzie ukończył szkołę powszechną. W latach 1935-1939 uczęszczał do państwowego gimnazjum w Tucholi. Od 1939 r. pracował jako cieśla, kreślarz, miernik w Tucholskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. W czasie okupacji, w roku 1942, został aresztowany i wraz z rodziną wywieziony do obozu Lebrechtsdorf, gdzie przebywał do wyzwolenia w styczniu 1945 r.

We wrześniu 1945 r. zdał maturę i został przyjęty na Rok Wstępny Politechniki Ślą-skiej w Gliwicach.

W 1951 r. ukończył Wydział Inżynieryjno-Budowlany Politechniki Śląskiej z tytułem mgr inż. Budownictwa Lądowego. W latach: 1959 i 1966 uzyskał uprawnienia budowlane.

Od 1951 r. zawodowo związany z katowickim oddziałem Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego, późniejszym Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego, w którym od roku 1952 objął stanowisko kierownika gliwickiej pracowni projektowej, a w latach 1969-1978 pełnił funkcję dyrektora Biura.

Na dorobek inżynierski Jarosława Rutkiewicza składają się liczne, często nowatorskie, opracowania projektowe, z których najważniejsze to projekty: oczyszczalni ścieków dla Katowic - Południa, oczyszczalni ścieków dla m. Zawadzkie, ujęcia wody dla Fabryki Celulozy w Niedomicach oraz oczyszczalnia ścieków dla miasta Częstochowy. Opracowany na potrzeby częstochowskiej oczyszczalni sposób biologicznego oczyszczania ścieków oraz zaprojektowana komora cyrkulacyjna do biologicznego oczyszczania, współautorstwa Jarosława Rutkiewicza, zostały objęte patentami (odpowiednio UPRP - 8873 i UPRP - 9296).

Poza pracą ściśle projektową Jarosław Rutkiewicz publikował prace naukowo-badawcze, dzieląc się zdobytym doświadczeniem. W latach 1975-1977 zasiadał w Sekcji Inżynierii Sanitarnej Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk.

Piastował liczne funkcje społeczne na stanowiskach:
•    Przewodniczącego Komisji Gospodarki Wodo-Ściekowej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach;
•    Przewodniczącego Komisji Ochrony Zasobów Wodnych i Powietrza Atmosferycznego przy Rejonowym Oddziale NOT w Gliwicach;
•    Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego corocznych Konferencji Naukowo-technicznych Pt. „Postęp Techniczny w Oczyszczaniu Ścieków".

W 1953 r. wstąpił do PZITS. Od 1966 r. zasiadał w Zarządzie Głównym Zrzeszenia; był także aktywnym członkiem Katowickiego Oddziału PZITS.
Zasłużony inżynier, pracownik i społecznik, czego świadectwem są liczne przyznane mu odznaczenia. Jarosław Rutkiewicz został uhonorowany m. in.: Krzyżem Kawaler-skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną odznaką „Zasłużony dla Województwa Katowickiego", Złotą odznaką „Zasłużony Pracownik BPBK Katowice". Otrzymał również: Złotą Honorową Odznakę NOT oraz Złotą Odznakę Honorową PZITS.

 

 

 
Benon Hirsabhirsa

Członek honorowy PZITS

 

Urodził się 17 kwietnia 1934 r. w Katowicach.

Wykształcenie: matura ogólnokształcąca, studia techniczne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i dyplom magistra inżyniera urządzeń sanitarnych.

Praca zawodowa: na budowie, w eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, następnie 21 lat w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach jako Starszy

Projektant oraz Generalny Projektant zaopatrzenia w wodę przemysłową Huty Katowice. Przez 4 lata pracował w eksporcie jako Asistent Resident Engineer budowy Stacji Uzdatniania Wody dla Bagdadu w Iraku.

Po powrocie do kraju pracował jako Rzeczoznawca w „Stalexporcie" oraz jako przedstawiciel firm austriackich na Polskę. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą z dziedziny budownictwa sanitarnego.

Od 1956 r. jest nieprzerwanie członkiem Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym kolejno pełnił funkcje: Członka Zarządu Oddziału, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Przez 30 lat był Członkiem Zarządu Głównego PZITS w Warszawie, pełniąc funkcje: Zastępcy Skarbnika i Członka Komisji Rewizyjnej. Jest Członkiem Honorowym PZITS.

Aktualnie posiada status Rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych nadany przez Zarząd Główny w Warszawie.
Za swoją działalność społeczno-zawodową został uhonorowany: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITS oraz NOT; Srebrną i Złotą odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Śląskiego", odznakę „Budowniczego Huty Katowice", Srebrnym i Złotym Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 

jozanaJerzy Ożana

Prezes Zarządu Oddziału w kadencjach
1975-1978, 1978-983, 1983-1988


Urodził się dnia 6 lutego 1935 roku w Ostrzeszowie. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał u dziadka w Cisownicy koło Cieszyna.

Po wojnie od 1945 roku przeniósł się do Cieszyna, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, gimnazjum, a następnie liceum ogólnokształcącego, które ukończył w 1952 roku.

W 1957 ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W czerwcu 1957 roku rozpoczął pracę zawodową w Wojewódzkim Biurze Projektów w Katowicach, gdzie do 1968 roku pracował jako asystent a później jako projektant.

Od 1968 roku, przez dwa lata pracował na stanowisku kierownika pracowni projektowej w Przedsię¬biorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Elwod" w Katowicach.

W latach 1970-1982 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach, zajmując kolejno stanowiska: sprawdzającego dokumentację, kierownika pracowni projektowej, a następ¬nie Generalnego Projektanta Systemu Wodociągowego „Dziećkowice".

W 1982 roku został zatrudniony w Biurze Projektów Służby Zdrowia w Katowicach, na stanowisku Dyrektora do spraw technicznych. Funkcję tę pełnił do 1990 roku.

Od roku 1990 do 1993 pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ka¬towicach, na stanowisku Głównego Specjalisty.

W latach 1994-2000 zatrudniony był w „Stalexport S.A". na stanowisku Dyrektora Biura do spraw Autostrad, przyczyniając się do uzyskania przez Spółkę Koncesji na przystosowanie autostrady A4, na odcinku Katowice - Kraków, do eksploatacji i poboru opłat.

Po uruchomieniu tej Koncesji, w roku 2000, przeszedł na emeryturę, kontynuując dalej pracę w spółce „Stalexport Autostrada Dolnośląska", pełniąc w niej funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora do spraw Projektów.

Od września 1959 roku jest członkiem Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym pełnił kolejno funkcje: Zastępcy Skarbnika, Skarbnika, Sekretarza, Wiceprezesa, Prezesa a ostatnio Członka Sądu Koleżeńskiego.

Był najdłużej urzędującym przewodniczącym i prezesem Katowickiego Oddziału PZITS. Funkcje prze¬wodniczącego sprawował w kadencji 1972-1975, a funkcję prezesa nieprzerwanie przez 3 kolejne kadencje w latach: 1972-1988.

Za pracę społeczną w stowarzyszeniu został wyróżniony: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITS, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT. Posiada także odznaczeniami państwowe: Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 

Zbigniew Janotazjanota
           
Prezes Zarządu Oddziału w kadencji (1988-1993)

 

Urodził się 13 lipca 1933 roku w Katowicach, gdzie w 1950 roku ukończył Liceum Ogólnokształ¬cące im. M. Kopernika i zdał maturę. W latach 1950-1954 studiował na Wydziale mechanicznym Poli¬techniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł inżyniera mechanika.

W latach 1972-1973 ukończył Studium Podyplomowe w zakresie ciepłownictwa na Wydziale Inży¬nierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej.

Od 1965 r. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie instalacji i urządzeń sani¬tarnych, a od 1968 r. upoważnienie GIP do opiniowania dokumentacji inwestycji w jednostkach projek¬towania w charakterze rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w dziedzinie instalacji sanitarnych. Od 1970 jest rzeczoznawcą PZITS w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, wewnętrznych instalacji wod-kan i ciepłej wody i sieci zdalaczynnych. Zna biegle język niemiecki i angielski.

W latach 1954-1959 pracował jako sztygar zmianowy w dziale mechaniczno energetycznym Kopal¬ni Węgla Kamiennego „Wawel" w Rudzie Śląskiej. W latach 1957-1991 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt" Katowice, na stanowiskach: projektanta, głównego projektanta, kierownika zespołu projektowego, głównego specjalisty ds. sanitarnych oraz zastępcy dyrektora ds. tech¬nicznych. W latach 1982-1992 był sprawdzającym w Biurze Projektów Służby Zdrowia w Katowicach, a w latach 1992-1993 głównym specjalistą ds. sanitarnych i szefem działu importu w PPUH „Miastoprojekt" Katowice Sp. z o.o. W latach 1991-1993 pracował w TWD „ESO" Sp. z o.o. Sosnowiec, jako główny specjalista ds. energetycznych. W latach 1993-1996 pracował na stanowisku wiceprezesa za¬rządu w Thermess sp. z o.o. Katowice, zajmującej się kompleksowym wdrażaniem urządzeń do pomiaru i regulacji energii cieplnej i wody oraz automatyką węzłów cieplnych i systemami ogrzewań podłogo¬wych. Od kwietnia 1996 roku jest na emeryturze. W latach 2001-2002 pracował jeszcze jako sprawdzający opracowania projektowe w MED-BUD Katowice.

Od 18.03.1960 r. jest nieprzerwanie członkiem Katowickiego Oddziału PZITS. W latach 1961-1974 był Przewodniczący Koła Zakładowego PZITS w Biurze Projektów „Miastoprojekt" Katowice. W latach 1974-1987 pełnił funkcje: członka Zarządu Katowickiego Oddziału PZITS, zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członka Komisji Kwalifikacyjnej, członka Komisji Weryfikacji Ekspertyz, członka ze¬społu kwalifikacyjnego ds. specjalizacji zawodowej.

W kadencji 1988-1993 był Prezesem Zarządu Oddziału a w kadencji 1993-1998 członkiem Zarzą¬du Oddziału, przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej oraz przewodniczący Komisji Odznaczeń. Od roku 1999 nieprzerwanie pełni funkcje: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału oraz prze¬wodniczącego Komisji ds. Referencji Technicznej Firm. Od roku 1999 jest także Członkiem Honorowym PZITS.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony: srebrnym i złotym krzyżem zasługi, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego", Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITS, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT, srebrną odznaką „Zasłużony dla Budownictwa".

Jest także laureatem nagrody Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w projektowaniu zagadnień podstawowych, budownictwa i architektury oraz planowania przestrzennego.

 

 

 

wnawrockiWaldemar Nawrocki

 

Prezes Zarządu Oddziału w kadencji (1994-1998)

 

Urodził się 02.11.1928 r. w Sosnowcu. Ojciec Władysław, matka Cecylia Wcisło.

Do roku 1947 mieszkał w Sosnowcu, gdzie ukończył Szkołę Powszechną oraz Gimnazjum im. Staszica. W latach 1942-1945 pracował na Kopalni Kazimierz jako młodociany przemysłowy robotnik. W 1949r ukończył Liceum Matematyczno-Fizyczne w Kluczborku i zdał maturę.

Po zdaniu matury został powołany do odbycia służby wojskowej w Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Broni Pancernej w Elblągu. W roku 1950 po zwolnieniu z wojska został przyjęty na Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył w roku 1954 z dyplomem inżyniera. Po ukończeniu studiów otrzymał nakaz pracy w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach, w którym przepracował nieprzerwanie 28 lat, pełniąc funkcje: projektanta, kierownika pracowni i dyrektora technicznego.

W roku 1967 za projekt Kąpieliska „Fala", w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach otrzymał Nagrodę I Stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a w roku 1972, za projekt Bazy MPO w Szczecinie, Nagrodę III Stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. W roku 1982 przeszedł na emeryturę.

Od 1952 roku jest nieprzerwanie członkiem Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym pełnił funkcje:
•    Kierownik Zespołu Ekspertów (1984-1993)
•    Prezesa Zarządu Oddziału (1993-1998)
•    Wiceprezes Zarządu Oddziału (1998-2000)

Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi resortowymi m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego", Odznaką „Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska", Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZITS.

 

 

 

Zbigniew Matuszykzmatuszczyk

(1949-2010)
Prezes Zarządu Oddziału w kadencjach
1999-2002, 2003-2006, 2007-2011

 

Urodził się 15.02.1949 r. w Stroniu k. Wadowic, w Beskidzie Małym.

W roku 1963, po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał do Zabrza, z którym los z krótkimi przerwami złączył go na kolejne 45 lat. Mówi o sobie, że jest synem „Ziemi Wadowickiej" do której tęskni oraz obywatelem Śląska, gdzie mieszka, pracuje i działa do dzisiaj.

W roku 1968 ukończył Technikum Chemiczne w Gliwicach. Po wydarzeniach marcowych został powołany do zasadniczej służby wojskowej, po odbyciu której rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów w Zabrzu oraz studia wieczorowe na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, a później Wydziale Sanitarnym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1977 r. uzyskując tytuł inżyniera inżynierii środowiska.

W Wojewódzkim Biurze Projektów w Zabrzu przepracował 20 lat, przechodząc wszystkie szczeble hierarchii zawodowej, od asystenta do starszego projektanta włącznie, specjalizując się w energetyce ciepłowniczej. Jest autorem i współautorem ponad dwudziestu projektów technicznych ciepłowni dużej mocy (100-200 MW), zarówno komunalnym jak też zakładowych oraz autorem kilkudziesięciu projektów kotłowni wolnostojących i wbudowanych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe. Przez 10 kolejnych lat był laureatem Nagród Roku, przyznawanych za najlepsze opracowania projektowe w Biurze. Za działalność zawodową odznaczony został brązowym i srebrnym krzyżem zasługi oraz Odznaką „Zasłużony dla Województwa Katowickiego.

W 1990 r., w okresie transformacji ustrojowej wraz z kilkoma kolegami z biura założył spółkę prawa handlowego „Buwamat", którą prowadzi do dzisiaj. Główną działalnością firmy którą kieruje jest projektowanie obiektów kubaturowych i liniowych szeroko rozumianej branży sanitarnej; od kotłowni, stacji wymienników, wewnętrznych instalacji sanitarnych, do sieci ciepłowniczych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą włącznie. Stawia głównie na młodzież, której wytrwale przekazuje zdobyte doświadczenie zawodowe, pomagając doskonalić wyniesioną z uczelni wiedzę teoretyczną i „szlifować" wiedzę praktyczną nowoczesnego projektowania.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego do projektowania i wykonawstwa w zakresie instalacji i sieci ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacji.

Działalność społeczną rozpoczął jeszcze w technikum, gdzie przez kilka lat prowadził męską drużynę harcerską, organizując szereg obozów wędrownych i stacjonarnych.

Z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów Techników Sanitarnych związał się na trwale od roku 1980. Przez 10 lat był przewodniczącym koła zakładowego PZITS w Wojewódzkim Biurze Projektów w Zabrzu, utrzymując stały kontakt z Zarządem Oddziału.

W kadencji 1993-1998 pełnił funkcje członka Zarządu Oddziału Katowickiego, a na XXII Zjeździe - Zebraniu Delegatów PZITS w Szczawnicy, w maju 1994 r., został wybrany członkiem Zarządu Głównego. Od 1998 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Oddziału Katowickiego PZITS. Na Zebraniu Delegatów Oddziału Katowickiego w kwietniu 2007 r. został wybrany prezesem na kolejną kadencję 2007-2011. Od 2000 roku reprezentował Oddział Katowicki w Śląskiej Radzie NOT w Katowicach, będąc jej członkiem.

W okresie tworzenia samorządu zawodowego, był członkiem komitetu organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa na terenie województwa Śląskiego.

Za swoje ogromne zaangażowanie w pracę społeczną i zawodową był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową odznaką za Zasługi dla Budownictwa, Złotą Odznaką Honorową PIIB, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej, Medalem im. profesora Zygmunta Rudolfa , Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PZITS.

Od roku 2002 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Członka Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W obu organach Izby wybrany został na kolejną kadencję 2006-2010.

Niestety śmierć w dniu 03.08.2010 roku przekreśliła wszelkie dalsze plany i zamierzenia.

 

*- materiał pochodzący z wydawnictwa jubileuszowego „70 lat działalności katowickie-go oddziału PZITS 1938-2008" 

 

 

stojewski     Lubomir Stojewski

         ur. 1.05.1938

         Członek honorowy PZITS 

 

      

        Urodził się w dniu 1 maja 1938 roku w Czortkowie na Podolu. W 1945 roku został wraz z rodziną wysiedlony na  Ziemie  Zachodnie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Zaleszczykach a potem w Ząbkowicach Śląskich, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące w 1955 roku Studia wyższe odbył na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa na Politechnice Wrocławskiej i Poznańskiej uzyskując w lutym 1961 roku dyplom mgr inż. mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w POM w Ząbkowicach Śląskich na stanowisku z-cy dyrektora ds. technicznych. W październiku 1962 roku podjął pracę w Górnośląskich Zakładach Gazownictwa  w Zabrzu, w Wydziale Głównego Mechanika. W latach 1963 – 1965 odbył dwuletnią okresową służbę wojskową jako dowódca plutonu ciężkich maszyn budowlanych w JW.5539 przy budowie kopalń Borynia, Zofiówka i Jastrzębie  Rybnickiego Okręgu Węglowego. Służbę wojskową ukończył w stopniu porucznika. Po powrocie do GOZG w Zabrzu pracował dalej w Dziale Głównego Mechanika a od 1976 roku jako Główny Mechanik. W tym również czasie, w latach 1966-1975 pracował jako wykładowca przedmiotów zawodowych w Technikum Przemysłu Gazowniczego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Zabrzu. W 1979 ukończył na Politechnice Śląskiej Studium podyplomowe w zakresie energetyki gazowej. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Od 1973 roku jest zweryfikowanym wykładowcą PZITS. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej w dziedzinie: energetyka, kierunek specjalizacji energetyka gazowa. Posiada również stopień górniczy: inżynier górniczy III. W pracy uzyskał uznanie za wzorową i sumienną pracę, zaangażowanie i ofiarność oraz wytrwałość w podejmowaniu wielokierunkowych działań na rzecz rozwoju i sprawnego funkcjonowania Górnośląskiego Zakładu Gazowniczego. Oceniając pracę zawodową i zaangażowanie społeczne otrzymał wiele odznaczeń  państwowych, resortowych i organizacyjnych jak: Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Racjonalizator Produkcji Min. Górn. I Energetyki, Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Górnictwa R.P.”, Złotą i Srebrną Honorową Odznakę PZITS. Jest członkiem Honorowym PZITS. Posiada Honorową Szpadę Górniczą. Do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wstąpił w 1963 roku do koła Zakładowego przy Zakładach Gazownictwa Okręgu Zabrzańskiego. W latach 1996 do 2003 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Zakładowego. Od 1996 roku do 2003 był przewodniczącym Sekcji Gazownictwa przy Zarządzie Oddziału PZITS w Katowicach. W kadencji 1999 do 2003 był członkiem Zarządu Oddziału Katowickiego PZITS. Od 2007 do 2015 roku pełnił funkcję Skarbnika.

 

 

Bolesław Jurkiewicz                               

  (1931 - 2018)                                     

  Członek honorowy PZITS                              

B.Jurkiewicz     

               Urodził się 5 sierpnia 1931 roku w miejscowości Seretec w województwie tarnopolskim. Beztroskie i swobodne kresowe dzieciństwo brutalnie przerwała II wojna światowa. Po wojnie rodzina Jurkiewiczów podzieliła los ludzi wypędzonych z własnych domostw. Po 1945 roku wraz z całą rodziną został osiedlony w miejscowości Pilszcz na Opolszczyźnie.
Edukację rozpoczął w gimnazjum w Kietrzu a potem w Raciborzu (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza), gdzie zdał maturę.
W latach 1955-58 studiował na Politechnice Śląskiej, które zakończył tytułem magistra inżyniera urządzeń sanitarnych oraz rozpoczęciem pierwszej pracy - asystentury u profesora Tadeusza Chlipalskiego w Katedrze Ogrzewnictwa na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej.
W 1958 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biurze Projektów. Zgodnie z hierarchią stanowisk w biurze projektowym szybko awansował, gdzie generalny projektant był ostatnim szczeblem. W latach 1990-1993 pracował w Biurze Projektowym Ekspert Projekt w Zabrzu.
Równocześnie z pracą zawodową wiele czasu poświęcił działaniom w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział Katowice, a po przejściu na emeryturę w powstałej Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Do PZITS wstąpił w 1964 roku. Od 1988 do 1998 roku pełnił funkcję członka zarządu PZITS w Katowicach, a w latach 1999 – 2000 wiceprezesa Zarządu. W okresie 2003 - 2015 zajmował stanowisko sekretarza Zarządu.
Był rzeczoznawcą PZITS, razem z kolegą, inż. Jerzym Sikorą, posiadał patent na U-rurowy wymiennik ciepła. Wieloletni delegat na Zjazdy ŚlOIIB oraz członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.
Za przebieg jego pracy zawodowej oraz działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i branżowych takich jak: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Polski Ludowej, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony dla Energetyki, Odznakę Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Honorową Odznakę za Zasługi Dla Budownictwa, Złota Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego. Ponadto otrzymał: Srebrną i Złota Honorową Odznakę PZITS, Medal PZITS im. Prof. Zygmunta Rudolfa, Medal 90-lecia PZITS, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę NOT, Medal Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Był Honorowym Członkiem PZITS.

                

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
19
20
21
23
24
25
26
28
29
31

Wspierają nas:

       KELVIN  METALPLAST    KAPRIN   AMIBLU  GRUNDFOS  KESSEL    ELPLAST+   UNIWERSAL   RADPOL   

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

221452
DzisiajDzisiaj369
WczorajWczoraj677
W tym tygodniuW tym tygodniu4516
W tym miesiącuW tym miesiącu14636
WszystkichWszystkich2214521